Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại các DN SX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ n¨m 1986, ®Êt níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®ang dÇn ®i vµo quü
®¹o cña trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y-mét quü ®¹o ®Çy thö th¸ch vµ còng ®Çy ch«ng gai
®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng quy luËt ®Æc trng cña nã nh cung cÇu, c¹nh
tranh ®ang ngµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt trong mäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ. Sù c¹nh
tranh quyÕt liÖt tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ cã nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh lµm ¨n
ph¸t ®¹t, thÞ trêng lu«n më réng. Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng doanh nghiÖp ph¶i thu
hÑp s¶n xuÊt thËm chÝ ph¶i tuyªn bè gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Do ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c
doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh “ Lêi ¨n, lç chÞu ”.
Doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt th× sÏ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Muèn vËy, doanh
nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, trong ®ã quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ
thiÕu ®îc lµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû
träng lín trong gi¸ thµnh. ChØ cÇn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu
còng lµm ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.
Do vËy, mét trong nh÷ng yÕu tè nh»m ®¹t lîi nhuËn cao lµ: æn ®Þnh nguån nguyªn liÖu,
tÝnh to¸n ®óng ®¾n, võa ®ñ lîng nguyªn liÖu cÇn dïng, tr¸nh l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu,
kh«ng ngõng gi¶m ®¬n gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu (gi¸ mua, cíc phÝ vËn chuyÓn,bèc
dì...), gi¶m c¸c chi phÝ ®Ó b¶o qu¶n sÏ gi¶i phãng ®îc mét sè vèn lu ®éng ®¸ng kÓ. §ã
còng lµ yªu cÇu vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cã sù c¹nh tranh gay g¾t. KÕ to¸n vËt liÖu cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c
môc tiÖu nãi trªn. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu sÏ gióp cho ngêi qu¶n lý lËp dù
to¸n nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o ®îc viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ, ®óng chÊt lîng vµ ®óng lóc
cho s¶n xuÊt, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng, ®óng kÕ ho¹ch, tr¸nh lµm
ø ®äng vèn vµ ph¸t sinh c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm
trªn thÞ trêng... Víi ý nghÜa ®ã, coi träng c¶i tiÕn n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n

1

lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt,
kh¸ch quan.
XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu
kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu t...
Lêi nãi ®Çu
n¨m 1986, ®Êt níc ta chuyÓn sang chÕ thÞ trêng ®ang n ®i vµo quü
®¹o cña trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y-mét quü ®¹o ®Çy thö th¸ch còng ®Çy ch«ng gai
®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô.
NÒn kinh thÞ trêng víi nh÷ng quy luËt ®Æc trng cña nh cung cÇu, c¹nh
tranh ®ang ngµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt trong mäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ. Sù c¹nh
tranh quyÕt liÖt tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ cã nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh lµm ¨n
ph¸t ®¹t, thÞ trêng lu«n réng. Bªn c¹nh ®ã còng nh÷ng doanh nghiÖp ph¶i thu
hÑp n xuÊt thËm chÝ ph¶i tuyªn gi¶i thÓ, ph¸ n. Do ®ã, ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh thÞ trêng, c¸c
doanh nghiÖp ph¶i m×nh chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Lêi ¨n, chÞu.
Doanh nghiÖp nµo chøc tèt th× thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Muèn vËy, doanh
nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, trong ®ã quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ
thiÕu ®îc lµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn t liÖu chiÕm mét
träng lín trong gi¸ thµnh. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá chi phÝ nguyªn vËt liÖu
còng lµmnh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.
Do vËy, mét trong nh÷ng yÕu tè nh»m ®¹t lîi nhuËn cao lµ: æn ®Þnh nguån nguyªn liÖu,
tÝnh to¸n ®óng ®¾n, võa ®ñ lîng nguyªn liÖu cÇn dïng, tr¸nh l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu,
kh«ng ngõng gi¶m ®¬n gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu (gi¸ mua, cíc phÝ vËn chuyÓn,bèc
dì...), gi¶m c¸c chi phÝ ®Ó b¶o qu¶n sÏ gi¶i phãng ®îc mét sè vèn lu ®éng ®¸ng kÓ. §ã
còng lµ yªu cÇu vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cã sù c¹nh tranh gay g¾t. KÕ to¸n vËt liÖu cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c
môc tiÖu nãi trªn. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu sÏ gióp cho ngêi qu¶n lý lËp dù
to¸n nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o ®îc viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ, ®óng chÊt lîng ®óng lóc
cho s¶n xuÊt, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng, ®óng kÕ ho¹ch, tr¸nh lµm
ø ®äng vènph¸t sinh c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm
trªn thÞ trêng... Víi ý nghÜa ®ã, coi träng c¶i tiÕn n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại các DN SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại các DN SX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại các DN SX 9 10 251