Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty CP Sơn Tây - T. Hà Tây

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn
nay, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn
ph¸p ®Ó kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh, t¨ng tÝch
luü. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh
nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i cã l·i. V× vËy,
vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tÝnh ®îc chi
phÝ s¶n xuÊt bá ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. H¹ch to¸n chÝnh x¸c
chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. Tõ ®ã gióp c¸c doanh
nghiÖp t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt ë møc tèi ®a h¹ thÊp vµ tiÕt
kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh lµ biÖn ph¸p ®Ó h¹ thÊp tõng yÕu tè cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt nh: Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ qu¶n
lý....®Ó tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu
chiÕm mét tû träng lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp. Mäi sù biÕn
®éng vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Òu lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ
®ã ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. Do vËy, h¹ thÊp vµ tiÕt kiÖm chi
phÝ nguyªn vËt liÖu lµ gi¶m mét phÇn ®¸ng kÓ chi phÝ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c,
trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu chñng
lo¹i, ®îc cung cÊp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau thêng xuyªn biÕn ®éng vÒ sè lîng còng nh gi¸ c¶. Do ®ã, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p theo dâi qu¶n lý tõ kh©u thu
mua vËt liÖu ®Õn kh©u xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt vÒ c¶ chØ tiªu sè lîng còng
nh gi¸ trÞ, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra b×nh thêng. Th«ng qua c«ng
t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu sÏ lµm cho doanh nghiÖp sö dông vËt liÖu mét c¸ch tèt
nhÊt, tr¸nh l·ng phÝ tõ ®ã gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
V× vËy, bªn c¹nh vÊn ®Ò träng t©m lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm th× tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu còng lµ vÊn
®Ò ®¸ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m hiÖn nay.

1

2
T¹i C«ng ty cæ phÇn S¬n T©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuéc ngµnh
c¬ khÝ víi ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n
phÈm th× viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó
gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, v× vËy ®iÒu tÊt yÕu lµ c«ng ty ph¶i
quan t©m ®Õn kh©u h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu.
NhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt trong chÕ thÞ trêng hiÖn
nay, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn
ph¸p ®Ó kh«ng ngõng gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh, t¨ng tÝch
luü. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh
nh»m ®¸p øng nhu cÇu t trêng, c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i cã l·i. V× vËy,
vÊn ®Ò ®Æt ra c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tÝnh ®îc chi
phÝ n xuÊt ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. H¹ch to¸n chÝnh x¸c
chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. Tõ ®ã gióp c¸c doanh
nghiÖp t×m mäi c¸ch ®Ó thÊp chi phÝ n xuÊt ë møc tèi ®a thÊp tiÕt
kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh biÖn ph¸p ®Ó thÊp tõng yÕu cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt nh: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ qu¶n
lý....®Ó tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kho¶n môc chi pnguyªn vËt liÖu
chiÕm mét träng lín trong toµn chi p cña doanh nghiÖp. Mäi biÕn
®éng chi pnguyªn vËt liÖu ®Òu lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm
®ã ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. Do vËy, h¹ thÊp vµ tiÕt kiÖm chi
phÝ nguyªn vËt liÖu gi¶m mét phÇn ®¸ng chi phÝ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c,
trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nguyªn vËt liÖu m nhiÒu chñng
lo¹i, ®îc cung cÊp nhiÒu nguån kh¸c nhau thêng xuyªn biÕn ®éng l-
îng còng nh gi¸ c¶. Do ®ã, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p theo dâi qu¶n lý tõ kh©u thu
mua vËt liÖu ®Õn kh©u xuÊt dông cho s¶n xuÊt chØ tiªu lîng còng
nh gi¸ trÞ, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra b×nh thêng. Th«ng qua c«ng
t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu lµm cho doanh nghiÖp dông vËt liÖu mét c¸ch tèt
nhÊt, tr¸nh l·ng phÝ tõ ®ã gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
vËy, bªn c¹nh vÊn ®Ò träng t©m to¸n tËp hîp chi phÝn xuÊt tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chøc c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu còng vÊn
®Ò ®¸ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m hiÖn nay.
1
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty CP Sơn Tây - T. Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty CP Sơn Tây - T. Hà Tây - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty CP Sơn Tây - T. Hà Tây 9 10 63