Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt 8/3

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Hµ Thu Ph¬ng KT2B
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, bÊt cø 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu
ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï khã kh¨n . Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng sù thay ®æi qu¸ nhanh
cu¶ hÖ thèng vµ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt níc trong vïng vµ ThÕ giíi , sù ph¸t
triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ sù c¹nh tranh ®ang lµ yÕu tè c¶n trë sù ph¸t triÓn cu¶
Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu cè g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m
t×m dîc mét thÕ ®øng trong thÞ trêng hiÖn nay .
Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , thêng xuyªn th×
viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng vÒ chÊt lîng , thêi gian , cung øng lµ v« cïng quan
träng .§¶m b¶o cung øng vËt t tèt cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm , tiÕt kiÖm vËt t , gãp phÇn lµm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y
mãc .Ngoµi ra , nã cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ ,gi¶m gi¸
s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ .
C«ng ty DÖt 8-3 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc , cã quy m« lín tr¶i qua 40 n¨m
ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn
®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu .
KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n lý
tèt Nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc h¹ gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn , mét
c¸i ®Ých mµ Doanh nghiÖp nµo còng ph¶i híng tíi .Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy ,
C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Nhµ níc kh¸c ph¶i tù chñ trong kinh doanh , tù
do ®Çu vµo , ®Çu ra . Do vËy , kÕ to¸n Nguyªn vËt liªô lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu
trong viÖc qu¶n lý vËt t nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung .
Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña
C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nµy ®· gãp phÇn gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña
m×nh "Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ".
1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Hµ Thu Ph¬ng KT2B
Víi lîng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc nhµ trêng ®µo t¹o , còng nh ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c
§ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù
híng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o híng dÉn vµ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa
kÕ to¸n trêng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy
chuyªn ®Ò nµy còng kh«ng tr...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Hµ Thu Ph¬ng KT2B
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Trong nÒn
kinh thÞ trêng hiÖn nay, bÊt 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu
ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï kkh¨n . nhiÒu ý kiÕn cho r»ng thay ®æi qu¸ nhanh
cu¶ hÖ thèng vµ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt níc trong vïng vµ ThÕ giíi , sù ph¸t
triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ c¹nh tranh ®ang yÕu c¶n trë ph¸t triÓn cu¶
Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m
t×m dîc mét thÕ ®øng trong thÞ trêng hiÖn nay .
Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , thêng xuyªn th×
viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng chÊt lîng , thêi gian , cung øng cïng quan
träng .§¶m b¶o cung øng vËt t tèt tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm , tiÕt kiÖm vËt t , gãp phÇn lµm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt m¸y
mãc .Ngoµi ra , cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nhnh tµi chÝnh cu¶ ®¬n ,gi¶m gi¸
s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ .
C«ng ty DÖt 8-3 mét Doanh nghiÖp Nhµ níc , quy lín tr¶i qua 40 n¨m
ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng trong ®ã ph¶i ®Õn
®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu .
to¸n Nguyªn vËt liÖu mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n
tèt Nguyªn vËt liÖu gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn , mét
c¸i ®Ých Doanh nghiÖp nµo còng ph¶i híng tíi .Trong nÒn kinh thÞ trêng nµy ,
C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Nhµ níc kh¸c ph¶i chñ trong kinh doanh ,
do ®Çu vµo , ®Çu ra . Do vËy , to¸n Nguyªn vËt liªô ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu
trong viÖc qu¶n lý vËt t nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung .
Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®îc t×m hiÓu c«ng t¸c to¸n cña
C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nµy ®· gãp phÇn gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña
m×nh "Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ".
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt 8/3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt 8/3 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt 8/3 9 10 976