Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt may HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lª Thu H¬ng

Lêi nãi ®Çu

§Êt níc ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ®æi míi. NÒn kinh tÕ ®· cã nhiÒu
®æi thay ®¸ng kÓ. Cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã, ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt diÔn ra trªn quy m« lín, víi chÊt l îng vµ hiÖu qu¶ ngµy
cµng cao nhng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy c¬ héi vµ th¸ch thøc kh«ng
ph¶i bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, mµ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vµ rñi ro. Sù canh tranh, ganh ®ua nhau,
giµnh giËt chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng
diÔn ra h¬n lóc nµo hÕt.
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi biÖn ph¸p
®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi sè lîng nhiÒu, chÊt lîng cao nhÊt chi phÝ
thÊp nhÊt vµ thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy bÊt
kú mét ngêi qu¶n lý nµo còng ph¶i nhËn thøc ®îc vai trß cña th«ng tin kÕ
to¸n nãi chung, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c
sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp cã vai
trß ®Æc biÖt quan träng. Vai trß ®ã ®îc thÓ hiÖn qua viÖc gióp cho nhµ
qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã nh÷ng th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó lùa
chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch tèt nhÊt, lËp dù to¸n chi phÝ
nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ ®óng chÊt lîng vµ kÞp thêi cho s¶n
xuÊt gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng ®óng kÕ ho¹ch ®ång
thêi x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu nguyªn vËt liÖu dù tr÷ hîp lý tr¸nh g©y ø ®äng
vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ
s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
C«ng ty DÖt - May Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín, mÆt hµng s¶n xuÊt
chñ yÕu lµ v¶i, sîi, s¶n phÈm dÖt kim nªn sè lîng c¸c lo¹i nguyªn vËt
liÖu hµng n¨m cña c«ng ty nhËp vÒ võa lín võa phong phó vµ ®a d¹ng vÒ
chñng lo¹i. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty rÊt ® îc chó träng vµ ®îc xem lµ mét bé phËn qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty.

-1-

Lª Thu H¬ng
Víi nh÷ng lý do trªn, em quÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: " Tæ chøc c«ng
t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt kiÖu t¹i c«ng ty DÖt - May Hµ Néi ". §Ò tµi nµy
ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã 3 phÇn:
- PhÇn I:

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu trong doanh nghiÖp

- PhÇn II:

Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty DÖt
-May Hµ Néi

- PhÇn III: Ph¬ng híng hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty DÖt May Hµ Néi
MÆc dï rÊt cè g¾ng vµ lu«n nhËn ®îc sù gióp ®...
L ª T h u H ¬ n g
Lêi nãi ®Çu

!"#$%&'()*
+)!,-./01$!12!/)
%%3456'!70
8)#9-%8%:7!"34$8);
65!"<!+%=>$$
,1?34$87534-
-.61@%
A%%&'()*$-%8BC#88
()*()8D!(E12$12%8F
8!212,&2G#
9'4/)1H%:8),72!I+0
%$%!,170
%!,1%8)5+$384$F*
(E!BB#'!,1J-%8!
IK#/CI2/!@8%
/)3-%8"0384!F*1>
C86()*-%'E$1,8->%8F
!,1)#)%8+@12!384%()
*@8%/B()*-.38@%&L
4*325!,1->"281HM7C
!E!M%/)(N-G!,1O&88F
()*$&()8D
0P;QR'1'01$K()*
+1!)$(2$()8D-(E121%&!,
1<+0,8!!S1!S8%8@!-&!
+1%&F!B!,0%!,1J0;
2@C!2*T1'#'8,/)1H02
%%#'0/)1H+0
;U;
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt may HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt may HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Dệt may HN 9 10 518