Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Đồng Tháp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu......................................................................................................3
Ch¬ng i.............................................................................................................4
C¬ së lý luËn chung cña c«ng t¸c kÕ to¸n............................4
nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt....................4
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt.4

1.1.1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt :...............................4
1.1.2 Vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:..........................................................5
1.1.3 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu:...................................................................6
1.2 Néi dung cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:........................11

1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n:....................................................................................11
1.2.2 C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:................................................12
1.2.3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu........................................................................13
Ch¬ng 2...........................................................................................................18
Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n........................................................18
nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®ång th¸p.......................................18
2.1. Mét sè ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §ång Th¸p.........................................18

2.1.1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §ång Th¸p......18
2.1.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §ång Th¸p trong 3
n¨m trë l¹i ®©y. ...............................................................................................20
2.1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng
ty §ång Th¸p...................................................................................................22
2.1.4. MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh................................................................22
2.1.5 Nguån nh©n lùc c«ng ty :........................................................................23
2.1.6. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt..........................................................................24
2.1.7. M« h×nh qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý........................................................25
2.1.8. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty §ång Th¸p ....................................29...



 
!"#$% & $'()*
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt.4
1.1.1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh sn xuÊt :...............................4
1.1.2 Vai trß cña to¸n nguyªn vËt liÖu:..........................................................5
1.1.3 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu:...................................................................6
1.2 Néi dung cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:........................11
1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n:....................................................................................11
1.2.2 C¸c png ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:................................................12
1.2.3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu........................................................................13
+,-
./%0 ,-
!"#$!1',-
2.1. Mét sè ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §ång Th¸p.........................................18
2.1.1. S¬ c vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §ång Th¸p......18
2.1.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c sn xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §ång Th¸p trong 3
n¨m trë l¹i ®©y. ...............................................................................................20
2.1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mÆt hµng sn xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng
ty §ång Th¸p...................................................................................................22
2.1.4. MÆt hµng sn xuÊt kinh doanh................................................................22
2.1.5 Nguån nh©n lùc c«ng ty :........................................................................23
2.1.6. C¬ cÊu tæ chøc sn xuÊt..........................................................................24
2.1.7. M« h×nh qun lý vµ tæ chøc qun lý........................................................25
2.1.8. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty §ång Th¸p ....................................29
2.1.9. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n.........................................................29
2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p...............32
2.2.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu...................................................32
2.2.2 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p......................................36
2.2.3. Png thøc h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu...................37
ThÎ kho............................................................................................................45
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Đồng Tháp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Đồng Tháp 9 10 633