Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty HUDS

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................4
PhÇn I

: C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh

nghiÖp...............................................................................................................6
I.

Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu...............................6
1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu............................6
2.Ph©n lo¹i vËt liÖu .................................................................................6
3.TÝnh gi¸ vËt liÖu....................................................................................7
4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu..............................................9

II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn
.............................................................................................................................10
1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n.....................................................10
2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c
doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ................................10
3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh
nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp...........................................15
III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.. .16
1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông....................................................16
2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n....................................................................17
IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu............................................................................18

1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song.............................................................19
2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn...........................................19
3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d........................................................................20
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a
c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ..............................21
I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt
– kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ
ë & khu ®« thÞ.....................................................................................................21
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.......
môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................4
PhÇn I : luËn h¸ch to¸n nguyªn, t liÖu trong c¸c doanh
nghiÖp...............................................................................................................6
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu...............................6
1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu............................6
2.Ph©n lo¹i vËt liÖu .................................................................................6
3.TÝnh gi¸ vËt liÖu....................................................................................7
4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu..............................................9
II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p khai thêng xuyªn
.............................................................................................................................10
1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n.....................................................10
2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c
doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ................................10
3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh
nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp...........................................15
III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú...16
1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông....................................................16
2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n....................................................................17
IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu............................................................................18
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty HUDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty HUDS - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty HUDS 9 10 858