Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Thép An Thịnh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§¸nh gi¸ nÒn kinh tÕ cña mét ®Êt níc cã v÷ng vµng vµ æn ®Þnh
hay kh«ng, ngêi ta thêng dùa trªn tiªu chÝ nguån tµi nguyªn vµ kh¶
n¨ng qu¶n lý. Trong ®ã kh¶ n¨ng qu¶n lý lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n. Nhng ®Ó
qu¶n lý tèt th× ph¶i lu«n lu«n rÌn luyÖn häc hái ®Ó trau dåi kiÕn thøc,
n¾m b¾t nhanh nh¹y nh÷ng biÕn ®éng cña x· héi vµ thÞ trêng. §Êt níc
ta ®ang trªn ®µ ®æi míi mét c¸ch m¹nh mÏ th× kh¶ n¨ng häc hái vµ
n©ng cao tr×nh ®é lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Nhng muèn thùc
hiÖn ®îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× ®ái hái ph¶i ®æi míi ®ång
bé hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn
sù ®æi míi cña h¹ch to¸n kinh tÕ.
§èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, kÓ c¶ ®¬n vÞ hµnh chÝ sù nghiÖp còng
nh c¸c ®¬n vÞ lµ s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ vÊn ®Ò
kh«ng thÓ thiÕu. V× c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ nã kÌm nhiÖm vô
qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÊn ®Ò
tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, hay nãi c¸ch kh¸c, c«ng t¸c kÕ to¸n lµm nhiÖm
vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. ChÝnh
v× lÏ ®ã mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi
víi doanh nghiÖp còng nh c¸c ngµnh sù nghiÖp.
Th«ng thêng, ®· lµ mét ®¬n vÞ th× kh«ng chØ nãi ®Õn ®¬n vÞ hµnh
chÝnh hay mét doanh nghiÖp nµo ®ã, mµ bÊt cø mét ®¬n vÞ nµo còng sö
dông ®Õn nguyªn vËt liÖu, chØ kh¸c lµ sö dông nã trong ®iÒu kiÖn nµo,
nhiÒu hay Ýt mµ th«i. ViÖc sö dông nguyªn vËt liÖu trong mét doanh
nghiÖp ph¶i phô thuéc vµo quy m« vµ yªu cÇu cña doanh nghiÖp, nã lµ
vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.

1

Nhng viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu nh thÕ nµo míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh
®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ
cao trong s¶n xuÊt kinh tÕ th× ®ßi hái kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i lu«n
cËp nhËt mét c¸ch chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ vµ trung thùc nh÷ng th«ng tin cÇu
thiÕt gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra thêng
xuyªn vµ liªn tôc.
C«ng ty TNHH ThÐp An ThÞnh lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt,
gia c«ng vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ. ChÝnh v× thÕ vµ l¬ng
nguyªn liÖu nhËp xuÊt hµng ngµy vµ nh÷ng phô liÖu phôc vô cho ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµy ®îc ph¸t sinh liªn tôc vµ víi sè lîng
lín. v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty lµ hÕt søc quan träng. v× viÖc
h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn tèc ®é s¶n xuÊt
vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn
tèt nhiÖm vô kÕ to¸n tµi chÝnh cña m×nh.
C«...
Lêi nãi ®Çu
§¸nh gi¸ nÒn kinh cña mét ®Êt níc v÷ng vµng æn ®Þnh
hay kh«ng, ngêi ta thêng dùa trªn tiªu chÝ nguån tµi nguyªn kh¶
n¨ng qu¶n lý. Trong ®ã kh¶ n¨ng qu¶n lý vÊn ®Ò c¬ b¶n. Nhng ®Ó
qu¶n tèt th× ph¶i lu«n lu«n rÌn luyÖn häc hái ®Ó trau i kiÕn thøc,
n¾m b¾t nhanh nh¹y nh÷ng biÕn ®éng cña x·i ttrêng. §Êt c
ta ®ang trªn ®µ ®æi míi mét c¸ch nh th× kh n¨ng häc hái
n©ng cao tr×nh ®é lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Nhng muèn thùc
hiÖn ®îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶nkinht ®ái hái ph¶i ®æi míi ®ång
thèng c¸c c«ng cô qn lý. Trong ®ã kh«ng t kh«ng nãi ®Õn
sù ®æi míi cña h¹ch to¸n kinh tÕ.
§èi víi tÊt c c¸c ®¬n vÞ, c ®¬n hµnh chÝ nghiÖp còng
nh c¸c ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c to¸n vÊn ®Ò
kh«ng thÓ thiÕu. c«ng t¸c to¸n trong ®¬n kÌm nhiÖm
qu¶n lýkiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÊn ®Ò
tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, hay nãi c¸ch kh¸c, c«ng t¸c kÕ to¸n lµm nhiÖm
qu¶n kiÓm so¸t toµn t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. ChÝnh
®ã c«ng t¸c to¸n ®ãng mét vai t ®Æc biÖt quan träng ®èi
víi doanh nghiÖp còng nh c¸c ngµnh sù nghiÖp.
Th«ng thêng, ®· mét ®¬n vÞ th× kh«ng chØ nãi ®Õn ®¬nhµnh
chÝnh hay mét doanh nghiÖp nµo ®ã, mµ bÊt cø mét ®¬n vÞ nµo còng sö
dông ®Õn nguyªn vËt liÖu, chØ kh¸c lµdôngtrong ®iÒu kiÖn nµo,
nhiÒu hay Ýt th«i. ViÖc dông nguyªn vËt liÖu trong mét doanh
nghiÖp ph¶i p thuéc vµo quy m« vµ yªu cÇu cña doanh nghiÖp, nã lµ
vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Thép An Thịnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Thép An Thịnh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Thép An Thịnh 9 10 828