Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
hµnh thi c«ng x©y dùng. V× vËy, c¸c kho b¶o qu¶n ph¶i kh« r¸o, tr¸nh « xy ho¸
vËt liÖu - c«ng cô dông cô, c¸c kho cã thÓ chøa c¸c chñng lo¹i vËt t gièng hoÆc
kh¸c nhau. Riªng c¸c lo¹i c¸t, sái, ®¸ v«i ®îc ®a th¼ng tíi c«ng tr×nh. C«ng ty
x¸c ®Þnh møc dù tr÷ cho s¶n xuÊt, ®Þnh møc hao hôt, hîp lý trong qu¸ tr×nh vËn
chuyÓn b¶o qu¶n dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch vËt t ®a
ra. §Ó phôc vô cho yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu,
c«ng cô dông cô c«ng ty ®· ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc nhng
c«ng ty cha lËp sæ danh ®iÓm vµ mçi lo¹i vËt liÖu c«ng ty sö dông bëi ch÷ c¸i
®Çu lµ tªn cña vËt liÖu. Yªu cÇu ®èi víi thñ kho ngoµi nh÷ng kiÕn thøc ghi chÐp
ban ®Çu, cßn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña
ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®Ó kÕt hîp víi kÕ to¸n vËt liÖu ghi chÐp chÝnh x¸c viÖc
nhËp, xuÊt b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu trong kho.
* §èi víi c«ng cô - dông cô nh sau:
- C«ng cô dông cô: dµn gi¸o, m¸c, cuèc, xÎng…
- Bao b× lu©n chuyÓn:…
- §å dïng cho thuª: c¸c lo¹i m¸y mãc phôc vô thi c«ng: §Çm cãc, khoan
bª t«ng....
2.2.2. H¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty
cæ phÇn t vÊn vµ x©y dùng Hng Vîng
HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, tuy nhiªn còng
cã mét sè vËn dông mÉu sæ phï hîp víi thùc tÕ vµ ph¸t huy tèt c¸c chøc n¨ng
cña kÕ to¸n. Cô thÓ khi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ ®Õn kho cña c«ng ty
tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh nh sau:
2.2.2.1. Thñ tôc nhËp kho:
a. Trêng hîp nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ nguån mua ngoµi:
Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh, tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu c«ng cô dông cô vÒ
®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nhËn vµ lµm thñ tôc nhËp kho.
Khi vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc chuyÓn ®Õn c«ng ty, ngêi ®i nhËn hµng
(nh©n viªn tiÕp liÖu) ph¶i mang ho¸ ®¬n cña bªn b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô
lªn phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch, kü thuËt, tiÕp thÞ, trong ho¸ ®¬n ®· ghi râ c¸c chØ
tiªu: chñng lo¹i, quy c¸ch vËt liÖu, khèi lîng vËt liÖu, ®¬n gi¸ vËt liÖu, thµnh tiÒn,
h×nh thøc thanh to¸n…
C¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch, kü thuËt, tiÕp
thÞ xem xÐt tÝnh hîp lý cña ho¸ ®¬n, nÕu néi dung ghi trong ho¸ ®¬n phï hîp víi
hîp ®ång ®· ký, ®óng chñng lo¹i, ®ñ sè lîng, chÊt lîng ®¶m b¶o… th× ®ång ý
nhËp kho sè vËt liÖu ®ã ®ång thêi nhËp thµnh 2 liªn phiÕu nhËp kho
Ngêi lËp phiÕu nhËp kho ph¶i ®¸nh sè hiÖu phiÕu nhËp vµ vµo thÎ kho råi
giao c¶ 2 liªn cho ngêi nhËn hµng. Ngêi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n kiªm p...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
hµnh thi c«ng x©y dùng. y, c¸c kho b¶o qu¶n ph¶i kh« r¸o, tr¸nh « xy ho¸
vËt liÖu - c«ng dông cô, c¸c kho t chøa c¸c chñng lo¹i vËt t gièng hoÆc
kh¸c nhau. Riªng c¸c lo¹i c¸t, sái, ®¸ v«i ®îc ®a th¼ng tíi c«ng tr×nh. C«ng ty
x¸c ®Þnh møc tr÷ cho s¶n xuÊt, ®Þnh møc hao hôt, hîp trong qu¸ tr×nh vËn
chuyÓn b¶o qu¶n dùa trªn ho¹ch s¶n xuÊt do phßng kinh ho¹ch vËt t ®a
ra. §Ó phôc cho yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n qu¶n nguyªn vËt liÖu,
c«ng dông c«ng ty ®· ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc nhng
c«ng ty cha lËp danh ®iÓm mçi lo¹i vËt liÖu c«ng ty dông bëi ch÷ c¸i
®Çu tªn cña vËt liÖu. Yªu cÇu ®èi víi thñ kho ngoµi nh÷ng kiÕn thøc ghi chÐp
ban ®Çu, cßn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña
ngµnh x©y dùng b¶n ®Ó kÕt hîp víi to¸n vËt liÖu ghi chÐp chÝnh x¸c viÖc
nhËp, xuÊt b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu trong kho.
* §èi víi c«ng cô - dông cô nh sau:
- C«ng cô dông cô: dµn gi¸o, m¸c, cuèc, xÎng
- Bao b× lu©n chuyÓn:
- §å dïng cho thuª: c¸c lo¹i m¸y mãc phôc thi c«ng: §Çm cãc, khoan
bª t«ng....
2.2.2. H¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông ë c«ng ty
phÇn t n vµ x©y dùng Hng Vîng
HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc to¸n nhËt chung, tuy nhiªn còng
mét vËn dông mÉu phï p víi thùc ph¸t huy tèt c¸c chøc n¨ng
cña to¸n. thÓ khi vËt liÖu, c«ng cô dông mua ®Õn kho cña c«ng ty
tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh nh sau:
2.2.2.1. Thñ tôc nhËp kho:
a. Trêng hîp nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ nguån mua ngoµi:
Theo chÕ ®é to¸n quy ®Þnh, tÊt c¸c lo¹i t liÖu c«ng dông
®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nhËn vµ lµm thñ tôc nhËp kho.
Khi t liÖu, c«ng dông ®îc chuyÓn ®Õn c«ng ty, ngêi ®i nhËn hµng
(nh©n viªn tiÕp liÖu) ph¶i mang ho¸ ®¬n cña bªn b¸n vËt liÖu, c«ng dông
lªn phßng kinh tÕ ho¹ch, thuËt, tiÕp thÞ, trong ho¸ ®¬n ®· ghi c¸c chØ
tiªu: chñng lo¹i, quy c¸ch vËt liÖu, khèi lîng vËt liÖu, ®¬n gi¸ vËt liÖu, thµnh tiÒn,
h×nh thøc thanh to¸n
C¨n vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n b¸n, phßng kinh ho¹ch, thuËt, tiÕp
thÞ xem xÐt tÝnh hîp lý cña ho¸ ®¬n, nÕu néi dung ghi trong ho¸ ®¬n phï hîp víi
hîp ®ång ®· ký, ®óng chñng lo¹i, ®ñ sè lîng, chÊt lîng ®¶m b¶o th× ®ång ý
nhËp kho sè vËt liÖu ®ã ®ång thêi nhËp thµnh 2 liªn phiÕu nhËp kho
Ngêi lËp phiÕu nhËp kho ph¶i ®¸nh sè hiÖu phiÕu nhËp vµo thÎ kho råi
giao 2 liªn cho ngêi nhËn hµng. Ngêi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n kiªm phiÕu
xuÊt kho vµ 2 liªn phiÕu nhËp kho tíi ®Ó nhËn ng. Thñ kho tiÕn hµnh kiÓm
NguyÔn ChÝ Chung Líp: PT02-K175
55
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng 9 10 546