Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty VPP Cửu Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6

Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi
loµi ngêi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh lµ ho¹t ®éng tù gi¸c vµ cã ý thøc cña
con ngêi nh»m biÕn c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh c¸c vËt phÈm, hµng ho¸ cã
Ých ®¸p øng ®îc nhu cÇu riªng cña b¶n th©n còng nh phôc vô nhu cÇu chung
cña toµn x· héi.
Khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, møc sèng ®îc n©ng cao kÐo theo
nhu cÇu kh¸ch quan cña con ngêi ®îc n©ng lªn. Ai còng muèn b¶n th©n
m×nh sö dông c¸c thø hµng hãa chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp nhng gi¸ c¶ ph¶i
võa ph¶i. Doanh nghiÖp h¬n ai hÕt hä hiÓu râ ®iÒu nµy, chÝnh v× thÕ c¸c
doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm, n©ng cao quy
tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng s¶n phÈm ... nhng cÇn gi¶m
thiÓu tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó trùc tiÕp h¹ gi¸ b¸n t¹o søc c¹nh tranh cho
s¶n phÈm trªn thÞ trêng.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chi phÝ trùc tiÕp ¶nh hëng lín ®Õn gi¸ thµnh
chÝnh lµ chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. NÕu gi¶m ®îc chi phÝ nµy dÉn ®Õn viÖc
h¹ gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp míi thu ®îc lîi nhuËn cao. Muèn lµm ®îc
®iÒu ®ã c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é thùc sù, kinh nghiÖm
cña b¶n th©n vµ h¬n hÕt lµ ph¶i cã chiÕn lîc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn liÖu
vËt liÖu. Sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó gi¶m thiÓu chi
phÝ s¶n xuÊt, gi¸ b¸n n©ng cao søc c¹nh tranh ( CÇn ph¶i nãi thªm lµ sù
c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn). ThÊy
®îc tÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt nªn trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long em ®· chän ®Ò tµi

“ KÕ

to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” nh»m ®i s©u vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n
nguyªn liÖu vËt liÖu.

Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6

Ngoµi phÇn më ®Çu néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm ba ch¬ng:
CH¦¥NG I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu.
CH¦¥NG II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng
ty cæ phÇn VPP Cöu Long.
CH¦¥NG III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu
vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long.

Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC

2

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................1
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ
kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu .............................................................4
Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6
Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt c¬ tån t¹i ph¸t triÓn cña héi
loµi ngêi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh ho¹t ®éng gi¸c ý thøc cña
con ngêi nh»m biÕn c¸c vËt thÓ nhiªn thµnh c¸c vËt phÈm, hµng ho¸
Ých ®¸p øng ®îc nhu cÇu riªng cña b¶n th©n còng nh phôc vô nhu cÇu chung
cña toµn x· héi.
Khi héi ngµy cµng ph¸t triÓn, møc sèng ®îc n©ng cao kÐo theo
nhu cÇu kh¸ch quan cña con ngêi ®îc ng lªn. Ai còng muèn n th©n
m×nh dông c¸c thø hµng hãa chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp nhng gi¸ c ph¶i
võa ph¶i. Doanh nghiÖp h¬n ai hÕt hiÓu ®iÒu nµy, chÝnh thÕ c¸c
doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn u s¶n phÈm, n©ng cao quy
tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng s¶n phÈm ... nhng cÇn gi¶m
thiÓu tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó trùc tiÕp gi¸ b¸n t¹o søc c¹nh tranh cho
s¶n phÈm trªn thÞ trêng.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chi phÝ trùc tiÕp ¶nh hëng lín ®Õn gi¸ thµnh
chÝnh lµ chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. NÕu gi¶m ®îc chi phÝ nµy dÉn ®Õn viÖc
gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp míi thu ®îc lîi nhuËn cao. Muèn lµm ®îc
®iÒu ®ã c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é thùc sù, kinh nghiÖm
cña b¶n th©n h¬n hÕt ph¶i chiÕn lîc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn liÖu
vËt liÖu. dông tiÕt km, hîp nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó gi¶m thiÓu chi
phÝ s¶n xuÊt, gi¸ b¸n n©ng cao søc c¹nh tranh ( CÇn ph¶i nãi thªm
c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn). ThÊy
®îc tÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt nªn trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long em ®· chän ®Ò tµi
to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu nh»m ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c to¸n
nguyªn liÖu vËt liÖu.
Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty VPP Cửu Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty VPP Cửu Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty VPP Cửu Long 9 10 597