Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Ngµy nay trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta c«ng nghiÖp lµ
ngµnh s¶n xuÊt chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.Lµ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng c«ng ty x©y
dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cã chøc n¨ng x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng... t¹o c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ.
Do ®Æc trng c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p nªn ®Çu vµo cña
s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng nh g¹ch, c¸t, xi m¨ng, s¾t
thÐp,...vµ ®Çu ra lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cho nªn h¹ch to¸n vËt liÖu vµ tÝnh
gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®îc coi lµ nh÷ng c«ng t¸c kÕ to¸n quan träng nhÊt cña
c«ng ty. HÇu hÕt c¸c vËt liÖu ®îc sö dông ®Òu trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ
c«ng tr×nh, chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm mét tû träng rÊt lín trong tæng gi¸ thµnh
c«ng tr×nh ( kho¶ng 70% ) nªn chØ cÇn cã mét sù thay ®æi nhá trong viÖc h¹ch
to¸n nguyªn vËt liÖu còng cã thÓ lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Bëi vËy c«ng ty ®Æc biÖt chó träng
®Õn c«ng t¸c tæ chøc gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu. Tæ chøc tèt c«ng
t¸c kÕ to¸n vËt liÖu th× míi cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®îc gi¸ vèn cña c«ng
tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ s¶n xuÊt, thÊy
râ thùc lùc cña m×nh ®Ó ban l·nh ®¹o kÞp thêi cã nh÷ng chiÕn lîc ®iÒu chØnh
gióp cho c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶.
Víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng giµu kinh
nghiÖm c«ng ty ®ang dÇn hoµn thiÖn ®îc c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh gãp phÇn
quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty nhËn thÊy vai trß quan träng
cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu em ®· chän ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n vËt t ë
c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n” víi mong muèn ®i s©u vµo t×m
hiÓu phÇn hµnh kÕ to¸n nµy.
Bµi viÕt nµy gåm cã 3 phÇn nh sau:

kiÓm to¸n 40A – Khoa kÕ to¸n

1

PhÇn I: §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë
c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
PhÇn II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n.
PhÇn III: Tæ chøc kÕ to¸n vËt t t¹i c«ng ty.

kiÓm to¸n 40A – Khoa kÕ to¸n

2

PhÇn 1:
§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ
chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty x©y dùng
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc
Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«...
Lêi më ®Çu
Ngµy nay trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta c«ng nghiÖp lµ
ngµnh s¶n xuÊt chiÕm trÝ chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.Lµ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng c«ng ty x©y
dùng ph¸t triÓn n«ng th«n chøc n¨ng x©y dùng hoµn thiÖn c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng... t¹o c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ.
Do ®Æc trng c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p nªn ®Çu vµo cña
s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng nh g¹ch, c¸t, xi m¨ng, t
thÐp,...vµ ®Çu ra lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cho nªn h¹ch to¸n vËt liÖu tÝnh
gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®îc coi lµ nh÷ng c«ng t¸c to¸n quan träng nhÊt cña
c«ng ty. HÇu hÕt c¸c vËt liÖu ®îc sö dông ®Òu trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ
c«ng tr×nh, chi phÝ vËt liÖu chiÕm mét träng rÊt lín trong tæng gi¸ thµnh
c«ng tr×nh ( kho¶ng 70% ) nªn chØ cÇn cã mét sù thay ®æi nhá trong viÖc h¹ch
to¸n nguyªn vËt liÖu còng thÓ lµm nh hëng ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Bëi vËy c«ng ty ®Æc biÖt chó träng
®Õn c«ng t¸c tæ chøc gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu. Tæ chøc tèt c«ng
t¸c kÕ to¸n vËt liÖu th× míi thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®îc gi¸ vèn cña c«ng
tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®ã x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ s¶n xuÊt, thÊy
thùc lùc cña m×nh ®Ó ban l·nh ®¹o kÞp thêi nh÷ng chiÕn lîc ®iÒu chØnh
gióp cho c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶.
Víi ®éi ngò to¸n tr×nh ®é nghiÖp v÷ng vµng giµu kinh
nghiÖm c«ng ty ®ang dÇn hoµn thiÖn ®îc c«ng t¸c to¸n cña m×nh gãp phÇn
quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty nhËn thÊy vai trß quan träng
cña c«ng t¸c to¸n vËt liÖu em ®· chän ®Ò tµi chøc h¹ch to¸n vËt t ë
c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn n«ng th«n víi mong muèn ®i s©u vµo t×m
hiÓu phÇn hµnh kÕ to¸n nµy.
Bµi viÕt nµy gåm cã 3 phÇn nh sau:
kiÓm to¸n 40A – Khoa kÕ to¸n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn 9 10 619