Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại XN X18

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7
Môc lôc
Tt

tªn tiªu ®Ò

trang

1.

Lêi nãi ®Çu

3

2.

Ch¬ng I : C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n NLVL

4

3.

Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña NLVL

4

4.

Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu

4

5.

Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu

5

6.

§¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu

6

7.

NhiÖm vô cña kÕ to¸n NLVL

11

8.

Thñ tôc nhËp kho NLVL

12

9.

Thñ tôc xuÊt kho NLVL

13

10.

C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan

13

11.

Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL

14

12.

Ph¬ng ph¸p thÎ song song

15

13.

Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn

16

14.

Ph¬ng ph¸p sæ sè d

17

15.

KÕ to¸n tæng hîp chi tiÕt NLVL

18

16.

KÕ to¸n tæng hîp NLVL theo ph¬ng ph¸p KKTX

18

17.

KÕ to¸n tæng hîp NLVL theo ph¬ng ph¸p KK§K

22

18.

Ch¬ng II : Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i XN X -18

25

19.

Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp

25

20.

Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hµ Thµnh

25

21.

Giíi thiÖu vÒ xÝ nghiÖp X-18

25

22.

Chøc n¨ng , nhiÖm vô , ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD,XN X-18

26

23.

C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lÝ , s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n

27

24

Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp

32

25.

C«ng t¸c ph©n lo¹i NLVL

32

26 .

KÕ to¸n chi tiÕt NLVL

33

27.

Thñ tôc nhËp NLVL vµ vÝ dô minh ho¹

33

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

1

Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7
TT

Tªn tiªu ®Ò
Trang

28.

Thñ tôc xuÊt kho NLVL vµ vÝ dô minh ho¹

37

29.

Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL t¹i XN X-18

39

30.

B¶ng tæng hîp nhËp -xuÊt tån NLVL

44

31.

Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NLVL t¹i xÝ nghiÖp

45

32.

KÕ to¸n tæng hîp nhËp , xuÊt kho NLVL

47

33.

KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu

47

34.

KÕ to¸n tæng hîp hîp trêng hîp nhËp kho NLVL

47

35.

KÕ to¸n tæng hîp trêng hîp xuÊt kho NLVL

52

36.

Ch¬ng III : nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c

60

kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp X-18
37.

NhËn xÐt chung vÒ kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp

60

38.

Nh÷ng u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng

61

t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp X-18 .
39 .

Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n

63

ë xÝ nghiÖp X-18 .
40.

KÕt luËn

64

41.

NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .

65

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

2

Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7

LỜI NÓI ĐẦU
Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản
phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế
thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất
lượng cao và giá cả hợp lí .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồn
lực tài chính , phải quản lí...
Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7
Môc lôc
Tt tªn tiªu ®Ò trang
1. Lêi nãi ®Çu 3
2. Ch¬ng I : C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n NLVL 4
3. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña NLVL 4
4. Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu 4
5. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu 5
6. §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu 6
7. NhiÖm vô cña kÕ to¸n NLVL 11
8. Thñ tôc nhËp kho NLVL 12
9. Thñ tôc xuÊt kho NLVL 13
10. C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan 13
11. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL 14
12. Ph¬ng ph¸p thÎ song song 15
13. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 16
14. Ph¬ng ph¸p sæ sè d 17
15. KÕ to¸n tæng hîp chi tiÕt NLVL 18
16. KÕ to¸n tæng hîp NLVL theo ph¬ng ph¸p KKTX 18
17. KÕ to¸n tæng hîp NLVL theo ph¬ng ph¸p KK§K 22
18. Ch¬ng II : Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i XN X -18 25
19. Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp 25
20. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hµ Thµnh 25
21. Giíi thiÖu vÒ xÝ nghiÖp X-18 25
22. Chøc n¨ng , nhiÖm vô , ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD,XN X-18 26
23. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lÝ , s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 27
24 Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp 32
25. C«ng t¸c ph©n lo¹i NLVL 32
26 . KÕ to¸n chi tiÕt NLVL 33
27. Thñ tôc nhËp NLVL vµ vÝ dô minh ho¹ 33
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại XN X18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại XN X18 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại XN X18 9 10 445