Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn TuÊn Ngäc

Lêi c¶m ¬n

§Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i ®· nhËn ®îc sù quan t©m híng dÉn, gióp
®ì cña nhiÒu c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi trêng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th.S NguyÔn ThÞ Kim Ng©n - Gi¶ng
viªn Bé m«n KÕ to¸n - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ
Kinh doanh Hµ Néi ®· tËn t×nh híng dÉn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt
luËn v¨n tèt nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n
lý vµ Kinh doanh; Ban gi¸m ®èc; Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh; Phßng Tæ chøc
Hµnh chÝnh C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.
Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c vÒ sù gióp ®ì quý b¸u
nµy.
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005
Sinh viªn

NguyÔn TuÊn Ngäc

Trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn TuÊn Ngäc
Lêi më ®Çu

Chóng ta ®Òu biÕt r»ng ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng g¾n
liÒn víi thÞ trêng, ph¶i n¾m b¾t ®îc thÞ trêng ®Ó quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò then chèt:
s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? vµ víi chi phÝ lµ bao nhiªu? Qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt cña doanh nghiÖp lµ sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a ba yÕu tè: t liÖu lao ®éng,
®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp mong
muèn.
Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña mét doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhiÒu nh©n
tè trong ®ã kh¶ n¨ng øng xö gi¸ linh ho¹t, biÕt tÝnh to¸n chi phÝ, biÕt khai th¸c
nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh ®Ó gi¶m chi phÝ tíi møc thÊp nhÊt vµ ®¹t ®îc lîi nhuËn nh mong muèn.
Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp lu«n phÊn
®Êu h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nh»m c¹nh tranh víi c¸c doanh
nghiÖp kh¸c.
Th«ng tin chi phÝ, gi¸ thµnh cã ý nghÜa s©u s¾c víi c«ng t¸c qu¶n trÞ
doanh nghiÖp bëi v× trªn c¬ së ®ã, ngêi qu¶n lý míi x©y dùng ®îc c¬ cÊu chi
phÝ s¶n xuÊt, c¬ cÊu s¶n phÈm sao cho hîp lý nhÊt.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi:
"KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ" ®Ó lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña luËn v¨n lµ vËn dông lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· häc ë trêng vµ nghiªn cøu thùc tiÔn tõ
®ã ph©n tÝch, ®a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tË...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i ®· nhËn ®îc quan t©m híng dÉn, gióp
®ì cña nhiÒu c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi trêng.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o Th.S NguyÔn ThÞ Kim Ng©n - Gi¶ng
viªn m«n to¸n - Khoa Tµi chÝnh to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh doanh Néi ®·n t×nh híng dÉn gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt
luËn v¨n tèt nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Khoa Tµi chÝnh to¸n Trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh doanh; Ban gi¸m ®èc; Phßng to¸n Tµi chÝnh; Phßng chøc
Hµnh chÝnh C«ng ty Th¬ng i Du lÞch Hång Trµ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.
Mét lÇn a em xin bµy lßng biÕt ¬n s©u s¾c gióp ®ì quý b¸u
nµy.
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn TuÊn Ngäc
Trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà 9 10 716