Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp

Trêng Trung Häc Kinh TÕ Hµ Néi

LêI Më §Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, khi mµ nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi hoµn toµn
sang nÒn kinh tÕ më, th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cµng trë nªn khã kh¨n. §Ó c¸c
doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc,th× yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp lµ ph¶i c¹nh tranh víi nhau vµ cuéc c¹nh tranh nµy cµng trë nªn gay g¾t
vµ khèc liÖt khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn.
Trong xu thÕ ®ã th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng kh«ng ngo¹i lÖ,®Ó tån t¹i
vµ ph¸t triÓn th× yªu cÇu ®Æt ra cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ c¸c s¶n phÈm mµ
doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ph¶i ®Ñp, chÊt lîng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu
dïng vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng.Nhng nh÷ng yÕu tè trªn còng cha ®ñ ®Ó doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i mµ cßn kÕt hîp víi gi¸ thµnh.Doanh nghiÖp
ph¶i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi gi¸ thµnh hîp lý,chÊt lîng tèt,mÉu m· ®Ñp,phï hîp
thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng.Nhng muèn cã gi¸ c¶ hîp lý th× doanh nghiÖp ph¶i tÝnh
to¸n sao cho t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ c¶ lµ thÊp nhÊt,muèn nh vËy Doanh nghiÖp
ph¶i h¹ chi phÝ xuèng cßn thÊp nhÊt.§îc nh vËy doanh nghiÖp míi ngµy cµng ®i
lªn vµ ph¸t triÓn.
XuÊt ph¸t tõ ®ã xÝ nghiÖp X18-c«ng ty Hµ Thµnh-Bé Quèc Phßng thuéc Qu©n
khu thñ ®« lµ mét xÝ nghiÖp nhá,víi sè lîng hµng s¶n xuÊt hµng n¨m kh«ng
nhiÒu chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong níc.§Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm vµ tiªu
thô s¶n phÈm ngµy cµng nhiÒu th× viÖc tÝnh to¸n vµ h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè c¬ b¶n
®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.Lµ kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp th× viÖc tÝnh to¸n sao
cho gi¸ thµnh h¹ ®Õn møc thÊp nhÊt lµ yªu cÇu c¬ b¶n vµ mang tÝnh quyÕt ®Þnh
cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i xÝ nghiÖp ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c
thÇy c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n vµ nhÊt lµ c« Thuû,cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp,nªn em ®· m¹nh d¹n chän cho m×nh ®Ò tµi
mang tªn: "KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ
nghiÖp X18”
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ:kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh
gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp X18 vµ th«ng qua ®ã gióp em hoµn thiÖn h¬n vÒ kiÕn thøc
m×nh ®· häc vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm.
Bµi viÕt nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I:Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II:Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i xÝ
nghiÖp X18.
PhÇn III:Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n...
B¸o c¸o thùc tËp Trêng Trung Häc Kinh TÕ Hµ Néi
LêI Më §Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, khi nÒn kinh chuyÓn ®æi hoµn toµn
sang nÒn kinh tÕ më, th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cµng tnªn khã kh¨n. §Ó c¸c
doanh nghiÖp thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc,th× yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau cuéc c¹nh tranh nµy cµng t nªn gay g¾t
vµ khèc liÖt khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn.
Trong xu t ®ã t c¸c doanh nghiÖpn xuÊt còng kh«ng ngo¹i lÖ,®Ó tån t¹i
ph¸t triÓn th× yªu cÇu ®Æt ra cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm
doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ph¶i ®Ñp, chÊt lîng tèt, phï p víi t hiÕu ngêi tiªu
dïng cã uy tÝn trªn thÞ trêng.Nhng nh÷ng yÕu tè trªn còng cha ®ñ ®Ó doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh l·i cßn kÕt hîp víi gi¸ thµnh.Doanh nghiÖp
ph¶i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi gi¸ thµnh hîp lý,chÊt lîng tèt,mÉu m· ®Ñp,phï hîp
thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng.Nhng muèn cã gi¸ c hîp lý t doanh nghiÖp ph¶i tÝnh
to¸n sao cho t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸lµ thÊp nhÊt,muèn nh vËy Doanh nghiÖp
ph¶i h¹ chi phÝ xuèng cßn thÊp nhÊt.§îc nh vËy doanh nghiÖp míi ngµy cµng ®i
lªn vµ ph¸t triÓn.
XuÊt ph¸t ®ã nghiÖp X18-c«ng ty Thµnh-Bé Quèc Phßng thuéc Qu©n
khu thñ ®« mét nghiÖp nhá,víi lîng hµng s¶n xuÊt hµng n¨m kh«ng
nhiÒu c yÕu phôc vô nhu cÇu trong níc.§Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈmtiªu
thô s¶n phÈm ngµy cµng nhiÒu th× viÖc tÝnh to¸n vµ h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè c¬ b¶n
®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.to¸n cñanghiÖp th× viÖc tÝnh to¸n sao
cho gi¸ thµnh ®Õn møc thÊp nhÊt yªu cÇu c¬ b¶n mang tÝnh quyÕt ®Þnh
cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i xÝ nghiÖp ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c
thÇy c« gi¸o m«n to¸n vµ nhÊt c« Thuû,cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n
c«ng nh©n viªn trong nghiÖp,nªn em ®· m¹nh d¹n chän cho m×nh ®Ò tµi
mang tªn: " to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
nghiÖp X18
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ:kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c to¸n chi phÝ vµ tÝnh
gi¸ thµnh t¹i xÝ nghiÖp X18 vµ th«ng qua ®ã gióp em hoµn thiÖn h¬n vÒ kiÕn thøc
m×nh ®· häc vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm.
Bµi viÕt nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I:Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II:Thùc tr¹ng chøc to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh t¹i
nghiÖp X18.
PhÇn III:Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸
thµnh t¹i xÝ nghiÖp X18.
Do kh n¨ng h¹n nªn b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt,v× vËy
em mong ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o trong qu¸ tr×nh thùc tËp còng nh
hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy.
KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18 9 10 629