Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty may XK Thanh Trì

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.........................................................................................................2
PhÇn I : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may
xuÊt khÈu Thanh Tr×.............................................................................3
I§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp............................3
II- §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp..........................4
PhÇn II :C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ......................................8
ISè d ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n.........................................................8
IISè d chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n..................................................9
III- c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú....................................................11
IV- LËp chøng tõ gèc..............................................................................16
V- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n ..............................25
VI- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ............................................................................34
VII- Sæ kÕ to¸n tæng hîp .........................................................................42
VIII- LËp b¸o c¸o tµi chÝnh.......................................................................57
PhÇn III : §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp...................64
KÕt luËn .............................................................................................................66

Chu ThÞ HiÒn

-1-

Lêi nãi ®Çu
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng th«ng tin kiÓm tra vÒ t×nh h×nh tµi
s¶n trong mèi quan hÖ víi nguån h×nh thµnh vµ sù vËn ®éng cña nguån h×nh
thµnh tµi s¶n ®ã.
H¹ch to¸n kÕ to¸n ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn tõ rÊt l©u. Nã lµ mét nhu cÇu
kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ x· héi. Nhu cÇu nµy tån t¹i
trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong
x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay, víi qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, tr×nh ®é
x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn ngµy cµng lín th× viÖc t¨ng c êng h¹ch to¸n kÕ
to¸n vÒ mäi mÆt cµng trë lªn cÇn thiÕt.
Lµ mét sinh viªn ngµnh kÕ to¸n viÖc häc tËp, nghiªn cøu vÒ h¹ch to¸n
cã vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu. §Æc biÖt ®ît thùc tËp vÒ kÕ to¸n t¹i
xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét c¬ héi lín cho em tiÕp cËn vËn
dông, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ trong nhµ trêng vµo thùc tÕ.
B¸o c¸o thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× cña em gåm cã 3
phÇn chÝnh:
PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.........................................................................................................2
PhÇn I : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may
xuÊt khÈu Thanh Tr×.............................................................................3
I- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp............................3
II- §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp..........................4
PhÇn II :C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ......................................8
I- Sè d ®Çu kú cña c¸c tµi khon.........................................................8
II- Sè d chi tiÕt cña mét sè tµi khon..................................................9
III- c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú....................................................11
IV- LËp chøng tõ gèc..............................................................................16
V- §Þnh khon vµ phn ¸nh vµo s¬ ®å tµi khon ..............................25
VI- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ............................................................................34
VII- Sæ kÕ to¸n tæng hîp .........................................................................42
VIII- LËp b¸o c¸o tµi chÝnh.......................................................................57
PhÇn III : §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp...................64
KÕt luËn .............................................................................................................66
Chu ThÞ HiÒn - 1 -
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty may XK Thanh Trì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty may XK Thanh Trì - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty may XK Thanh Trì 9 10 172