Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1969 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

1

Sinh viªn: §ç ThÞ Thu HiÒn

Môc lôc
Lêi më ®Çu :…………………………………………………… ....................4
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c

kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë
c«ng ty c¬ khÝ quang trung:
…………………………… .6
1.1. ý NGHÜA CñA THµNH PHÈM Vµ TI£U THô THµNH PHÈM TRONG
NÒN KINH TÕ THÞ TR¦êng:
……………………………………………………… ...6

9

1.1.1. Kh¸i niÖm thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm:....7
1.1.2. Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý:…………………

1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ toµn thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt: ……………… 10

1.2.1. Vai trß cña kÕ to¸n thµnh phÈm – tiªu thô thµnh
phÈm:...10
1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý thµnh phÈm vµ
tiªu thô thµnh phÈm:
……………………………………………… ...10
1.3. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm trong doanh
nghiÖp s¶n xuÊt:
…………………………………………………………… .........11

1.3.1. Nguyªn t¾c tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm:
…………… ...11
1.3.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh thµnh phÈm:…………………………12
1.3.3. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm:
………………………… ..14
1.3.4. H¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm:
……………………… ...17
1.4. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm:
………………………………… .19

1.4.1. Tµi kho¶n sö dông vµ c¸c sæ s¸ch ®îc ¸p dông:……… ..19
1.4.2. Néi dung doanh thu, tiªu thô, thuÕ GTGT vµ c¸c kho¶n
gi¶m trõ:...............................................................................................20
1.4.2.1. Doanh thu tiªu thô:
……………………………………………… ....20
1.4.2.2. ThuÕ GTGT:
……………………………………………………… ....22

Trêng Cao §¼ng C«ng NghÖp Hµ Néi

Líp C§KT3 – K2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2

Sinh viªn: §ç ThÞ Thu HiÒn

1.4.2.3. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu:
…………………………………… .23

1.4.3. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n:
…………………………… ...23
1.4.4. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh
nghiÖp:… .............................................................................................. 24
24

1.4.4.1. Chi phÝ b¸n hµng - TK 641:…………………………………………

1.4.4.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp – TK 642:
………………………… ...24

1.4.5. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng vµ c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiªu
thô thµnh phÈm:
…………………………………………………… ...25
1.4.5.1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng:…………………………………… ...… 25
1.4.5.2. KÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:……………… ....26
1.4.5.3. KÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú :…………………… ....31

1.5. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh:
……………………………… .33
Ch¬ng 2: Tinh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n
thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty c¬
khÝ quang trung: …...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Sinh viªn: §ç ThÞ Thu HiÒn
Môc lôc
Lêi më ®Çu : ....................4……………………………………………………
Ch¬ng 1Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c
kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë
c«ng ty c¬ khÝ quang trung:
.6
1.1. ý NGHÜA CñA THµNH PHÈM Vµ TI£U THô THµNH PHÈM TRONG
NÒN KINH TÕ THÞ TR¦êng:
...6
1.1.1. Kh¸i niÖm thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm:....
1.1.2. Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý:
Vai trß vµ nhiÖm vô cña kÕ toµn thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 
1.2.1. Vai trß cña kÕ to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh
phÈm:...
1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý thµnh phÈm vµ
tiªu thô thµnh phÈm:
... 
. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm trong doanh
nghiÖp s¶n xuÊt:
.........11
1.3.1. Nguyªn t¾c tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm:
... 
1.3.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh thµnh phÈm: 
1.3.3. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm:
.. 
1.3.4. H¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm:
... 
1.4. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm:
.19
1.4.1. Tµi kho¶n sö dông vµ c¸c sæ s¸ch ®îc ¸p dông: .. 
1.4.2. Néi dung doanh thu, tiªu thô, thuÕ GTGT vµ c¸c kho¶n
gi¶m trõ:...............................................................................................
1.4.2.1. Doanh thu tiªu thô:
.... 
1.4.2.2. ThuÕ GTGT:
.... 
Trêng Cao §¼ng C«ng NghÖp Hµ Néi Líp C§KT3 – K2
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung 9 10 968