Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së ®Ó x· héi loµi ngêi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr×nh
®é s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ, x· héi vµ
theo sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, khoa häc qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn
hiÖn nay, khi mµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ tiªu thô s¶n
phÈm lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c: Tiªu
thô hay kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i hay kh«ng tån
t¹i, sù ph¸t triÓn hay suy b¹i cña c¸c doanh nghiÖp.
Thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®¶m b¶o
thu håi vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ cã tÝch luü ®Ó thùc hiÖn qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. ChØ cã qua tiªu thô th× tÝnh chÊt h÷u Ých cña s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra míi ®îc x· héi thõa nhËn. §ång thêi thùc hiÖn tèt kh©u s¶n
xuÊt vµ tiªu thô lµ tiÒn ®Ò t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp, æn ®Þnh t×nh h×nh
tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. Trong ®iÒu
kiÖn s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ nã cßn gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, tiªu thô
cho c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp víi doanh nghiÖp.
KÕ to¸n víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã ®· vµ ®ang lµ c«ng cô
thùc sù quan träng vµ h÷u hiÖu trong viÖc sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c
c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. N¾m b¾t ®îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong
c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, xuÊt ph¸t
tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ chøc n¨ng cña kÕ to¸n XÝ
nghiÖp May X19 ®· sö dông kÕ to¸n nh lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vèn, tµi
s¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh ®· ph©n tÝch ë trªn,
tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u ®Æc biÖt quan träng v× vËy trong bé m¸y kÕ to¸n
cña XÝ nghiÖp, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ phÇn hµnh kÕ
to¸n träng yÕu.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp May
X19 ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn: Th¹c sü TrÇn V¨n Hîi vµ

LuËn v¨n tèt nghiÖp
c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong XÝ nghiÖp, víi kiÕn thøc ®· häc tËp ®îc t«i xin ®i s©u
tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ lý luËn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu
thô thµnh phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19 vµ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt
nh÷ng ý kiÕn ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu
thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp.
Bµi luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
 !
"#$!%&'
()*$%$+%,'%$+#- .%/
/$"'%0.00123
40.#$506*$7$/89%: 2
3$"%;23<409#"&=)$"%;
')$"">*$7$/
)/?%523407$/0>
?)/9@,)/#
!0AB9#$23!@C@*$
40$0D<E$F)/?%5
23..G7$/'H=!!
@*$7$/'5$?*$$ .
%/"20;9I96J4"'23
=9#$/)&$"&D7$/
K&DLG;%0$%0
%7$*$7$/'9$;3
))#$+C//M73
;3#-%$8N0>N<$I#$+*$%&
;#-%7$*$7$/'
E)&%#$*$#-LG*$%&O@
/P$"OQRM73%&;3N)#-?'
*$;"#!%7$85@2'
23400%5S>/#$+!">0"%&
*$O@/'%&4023406%&
+"&
T$$)I@U%&*$O@/P$"
OQR<)JV!*$6"D7W: , 6XGY<
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19 9 10 101