Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn
gay g¾t, ®ßi hái c¸c dn ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi vµ thÝch øng
víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn thÞ trêng khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó
t×m chç ®øng trªn thÞ trêng th× th«ng tin vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
vµ kÕt qu¶ tiªu thô cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin ra c¸c yÕu tè bÊt hîp
lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t, do ®ã cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng
®¾n nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong t¬ng
lai. V× vËy, h¬n bao giê hÕt, hä ph¶i n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ
thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô.
Mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau dÉn tíi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thµnh phÈm,
tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kinh doanh tiªu thô còng kh¸c nhau. H¹ch
to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®óng, ®ñ,
chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c chi phÝ, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña
viÖt tiªu thô thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp th«ng tin cho
qu¶n lý, tõ ®ã phÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
ngµy cµng nhiÒu, ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu
thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm, vËn dông lý luËn ®·
häc vµ nghiªn cøu t¹i trêng, kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn tõ c«ng t¸c kÕ to¸n
t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i (TMT) ,
em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt
bÞ GTVT" cho chuyªn ®Ò cña m×nh.
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp

PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm t¹i c«ng ty TMT.
PhÇn III: T×m hiÓu chung c¸c mÆt kÕ to¸n trong C«ng ty.
Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ lÝ luËn còng nh thùc tÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy. Em mong ®îc sù gãp ý tËn t×nh vµ sù gióp
®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KTVT - Trêng Cao ®¼ng GTVT vµ c¸c c¸n
bé c«ng t¸c t¹i C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

PhÇn I
T×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp
I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TMT

C«ng ty th¬ng m¹i v...
Lêi më ®Çu
§Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn
gay g¾t, ®ßi hái c¸c dn ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®æi míi thÝch øng
víi nhu cÇu ph¸t sinh trªn t trêng khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó
t×m chç ®øng trªn thÞ trêng th× th«ng tin thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
kÕt qu¶ tiªu thô vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ viÖc xem xÐt th«ng tin ra c¸c yÕu tè bÊt hîp
lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t, do ®ã cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng
®¾n nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong t¬ng
lai. V× vËy, h¬n bao giê hÕt, ph¶i n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch chÝnh c
thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô.
Mçi doanh nghiÖp ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau dÉn tíi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thµnh phÈm,
tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kinh doanh tiªu thô còng kh¸c nhau. ch
to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®óng, ®ñ,
chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ gióp c«ng t¸c chi phÝ, kiÓm tra tÝnh hîp pp, hîp lý cña
viÖt tiªu t thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh kinh doanh, cung cÊp th«ng tin cho
qu¶n lý, ®ã phÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
ngµy cµng nhiÒu, ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu
thô thµnh phÈm vµ c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu tthµnh phÈm, vËn dông luËn ®·
häc nghiªn cøu t¹i trêng, kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn c«ng t¸c to¸n
t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i s¶n xuÊt vËt t thiÕt giao th«ng vËn t¶i (TMT) ,
em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn tn thµnh phÈm, tiªu t thµnh phÈm
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i s¶n xuÊt vËt t thiÕt
bÞ GTVT" cho chuyªn ®Ò cña m×nh.
Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT 9 10 191