Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
Lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay, c¹nh tranh ®ang diÔn ra ngµy
cµng quyÕt liÖt h¬n. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ nguån lùc nªn c¸c doanh nghiÖp
muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× lu«n lu«n ph¶i tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ kh©u t×m nguån vèn, triÓn khai ®Çu tõ vèn, tæ chøc
s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¸c
doanh nghiÖp ph¶i ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thay
®æi mÉu m· sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dông, quan träng h¬n lµ gi¸
c¶ cña s¶n phÈm kh«ng qu¸ cao. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó
c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ã lµ biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, t×m tßi vµ tæ chøc h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
C¸c doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn

th× c¸c doanh

nghiÖp ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh
tr¹ng gi¶m thiÓu chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ l·ng phÝ. Mét trong biÖn ph¸p h÷u
hiÖu nhÊt ®Ó qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n mµ trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vÞ trÝ quan träng lµ kh©u trung gian cña toµn bé c«ng t¸c
kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan
träng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Còng nh bao nhiªu doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD
®· kh«ng ngõng ®æi míi h¬n, hoµn thiÖn h¬n ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn
trªn thÞ trêng. §Æc biÖt c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ngµy cµng ®îc coi träng.
Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK
DVD, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· chän ®Ò tµi:

SV: Vò ThÞ Thu Nga

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
“Hoµn thiÖn C«ng T¸c KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD”
Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm:
PhÇn I: C¬ së lý luËn chung
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ X...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
Lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh hiÖn nay, c¹nh tranh ®ang diÔn ra ngµy
cµng quyÕt liÖt h¬n. Do h¹n chÕ kh¶ n¨ng nguån lùc nªn c¸c doanh nghiÖp
muèn tån t¹i ®øng v÷ng th× lu«n lu«n ph¶i chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh kh©u t×m nguån vèn, triÓn khai ®Çu vèn, chøc
s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¸c
doanh nghiÖp ph¶i ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thay
®æi mÉu sao cho p p víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dông, quan träng h¬n gi¸
cña s¶n phÈm kh«ng qu¸ cao. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó
c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ã biÖn ph¸p gi¸ thµnh
s¶n phÈm. ChÝnh vËy, viÖc nghiªn cøu, t×m tßi chøc gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
C¸c doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n chÆt chÏ chi p s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh
tr¹ng gi¶m thiÓu chi p kh«ng cÇn thiÕt l·ng phÝ. Mét trong biÖn ph¸p h÷u
hiÖu nhÊt ®Ó qu¶n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n mµ trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm trÝ quan träng kh©u trung gian cña toµn c«ng t¸c
to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt. vËy hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n chi p s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ý nghÜa quan
träng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Còng nh bao nhiªu doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD
®· kh«ng ngõng ®æi míi h¬n, hoµn thiÖn h¬n ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng ph¸t triÓn
trªn thÞ trêng. §Æc biÖt c«ng t¸c to¸n nãi chung, to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ngµy cµng ®îc coi träng.
Qua thêi gian thùc tËp, m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH TM XNK
DVD, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· chän ®Ò tµi:
SV: Vò ThÞ Thu Nga
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD 9 10 936