Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thuế GTGT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë
ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay- giai ®o¹n tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng
hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ßi hái
chÝnh s¸ch kinh tÕ vi m« nãi chung vµ chÝnh s¸ch thuÕ nãi riªng ph¶i
phï hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc
hiÖn yªu cÇu nµy, trong ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch

hÖ thèng thuÕ bíc II

cña ViÖt Nam (tõ n¨m 1999), Quèc héi ®· phª chuÈn ban hµnh luËt
thuÕ GTGT thay thÕ luËt thuÕ doanh thu tríc ®©y do thuÕ doanh thu
béc lé mét sè nhîc ®iÓm khã cã thÓ kh¾c phôc ®îc. LuËt thuÕ GTGT
®îc ¸p dông tõ ngµy 1/1/1999. §Õn nay, sau h¬n 4 n¨m thùc hiÖn luËt
thuÕ GTGT ®· thùc sù ®i vµo ®êi sèng kinh tÕ vµ ph¸t huy nhiÒu t¸c
dông nh: KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ s¶n xuÊt, kinh doanh. T¨ng
cêng xuÊt khÈu vµ ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Tuy
nhiªn v× ®©y lµ luËt thuÕ míi, lÇn ®Çu tiªn ¸p dông ë ViÖt Nam nªn
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c cÇn gi¶i
quyÕt. V× vËy t«i nghiªn cøu chuyªn ®Ò "ThuÕ GTGT" nh»m hiÓu biÕt
c¬ b¶n míi nhÊt vÒ luËt thuÕ míi nµy c¶ trªn gãc ®é chÝnh s¸ch chÕ ®é
thuÕ còng nh chÕ ®é kÕ to¸n thuÕ trong doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn do thêi gian lµm chuyªn ®Ò cã h¹n v× vËy bµi viÕt
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý
thªm cho bµi viÕt nµy.

1

Néi dung
PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGT
vµ kÕ to¸n thuÕ GTGT
1. ThuÕ GTGT

a. Kh¸i niÖm
GTGT lµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña mét s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô
do c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, th¬ng m¹i hoÆc dÞch vô ( gäi chung lµ c¬
së kinh doanh) t¸c ®éng vµo nguyªn vËt liÖu th« hay hµng ho¸, dÞch vô
mua vµo lµm cho gi¸ trÞ cña chóng t¨ng thªm. Nãi c¸ch kh¸c, ®©y lµ sè
chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®Çu ra vµ gi¸ ®Çu vµo do c¬ së kinh doanh t¹o ra
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Hay ®ã lµ phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt,
lu th«ng ®Õn tiªu dïng.
Tõ kh¸i niÖm vÒ GTGT, chóng ta cã thÓ cã kh¸i niÖm vÒ thuÕ
GTGT nh sau: ThuÕ GTGT lµ thuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm
cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt,
lu th«ng ®Õn tiªu dïng.
b. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ GTGT víi thuÕ doanh
thu
- ThuÕ doanh thu lµ mét lo¹i thuÕ thu vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,
kinh doanh, dÞch vô. ThuÕ doanh thu mang tÝnh chÊt cña mét lo¹i thuÕ
gi¸n thu, mét yÕu tè cÊu thµnh trong gi¸ b¸n s¶n phÈm, hµ...
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu u chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë
ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay- giai ®o¹n tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, më réng
hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ßi hái
chÝnh s¸ch kinh tÕ vi m« nãi chung vµ chÝnh s¸ch thuÕ nãi riªng phi
phï hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc
hiÖn yªu cÇu nµy, trong ch¬ng tr×nh ci c¸ch hÖ thèng thuÕ bíc II
cña ViÖt Nam (tõ n¨m 1999), Quèc héi ®· phª chuÈn ban hµnh luËt
thuÕ GTGT thay thÕ luËt thuÕ doanh thu tríc ®©y do thuÕ doanh thu
béc lé mét sè nhîc ®iÓm khã cã thÓ kh¾c phôc ®îc. LuËt thuÕ GTGT
®îc ¸p dông tõ ny 1/1/1999. §Õn nay, sau h¬n 4 n¨m thùc hiÖn luËt
thuÕ GTGT ®· thùc sù ®i vµo ®êi sèng kinh tÕ vµ ph¸t huy nhiÒu t¸c
dông nh: KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ sn xuÊt, kinh doanh. T¨ng
cêng xuÊt khÈu vµ ®m bo nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Tuy
nhiªn v× ®©y lµ luËt thuÕ míi, lÇn ®Çu tiªn ¸p dông ë ViÖt Nam nªn
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c cÇn gii
quyÕt. V× vËy t«i nghiªn cøu chuyªn ®Ò "ThuÕ GTGT" nh»m hiÓu biÕt
c¬ bn míi nhÊt vÒ luËt thuÕ míi nµy c trªn gãc ®é chÝnh s¸ch chÕ ®é
thuÕ còng nh chÕ ®é kÕ to¸n thuÕ trong doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn do thêi gian m chuyªn ®Ò cã h¹n v× y i viÕt
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong thÇy c« c¸c b¹n gãp ý
thªm cho bµi viÕt nµy.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thuế GTGT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT thuế GTGT 9 10 170