Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp

Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt
chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn x· héi . Lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu
qu¶ cao lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng lµ mét trong
ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt. Chi phÝ vÒ
lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm
do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n
phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn n©ng cao ®êi
sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) lµ mét phÇn s¶n phÈm x· héi ®îc Nhµ níc ph©n
phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng mµ
mçi ngêi cèng hiÕn cho x· héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn nã lµ phÇn thï lao lao ®éng
®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn ®· bá
ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt
qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng lµ phÇn thu nhËp chÝnh
cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng
nh©n viªn cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n
phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét sè doanh nghiÖp lµ ®îc quan t©m h¬n c¶. Trong
néi dung lµm chñ cña ngêi lao ®éng vÒ mÆt kinh tÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ lµm chñ
trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi nh»m thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n
phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s¶n phÈm sÏ kÕt hîp ®îc
nghÜa vô vµ quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së s¶n xuÊt, nhãm lao
®éng vµ ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm m×nh lµm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng
lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i
h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trong c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa quan
träng cho c¸c doanh nghiÖp ®i vµo lµm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn.

Gi¸o Viªn Híng DÉn

1

TS. NguyÔn ViÕt TiÕn

Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp

Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2

Ngoµi tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) ®Ó ®¶m b¶o t¸i t¹o søc lao ®éng vµ cuéc sèng
l©u dµi cña ngêi lao ®éng, theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh doanh nghiÖp cßn
ph¶i vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét bé phËn chi phÝ gåm c¸c kho¶n trÝch
b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ...
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt
chÊt c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn héi . Lao ®éng n¨ng suÊt, chÊt lîng hiÖu
qu¶ cao nh©n quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng mét trong
ba yÕu b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt yÕu quyÕt ®Þnh nhÊt. Chi phÝ
lao ®éng mét trong c¸c yÕu chi phÝ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm
do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. dông hîp lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n
phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖplµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn n©ng cao ®êi
sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) lµ mét phÇn s¶n phÈm héi ®îc Nhµ níc ph©n
phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch kÕ ho¹ch, c¨n vµo kÕt qu¶ lao ®éng
mçi ngêi cèng hiÕn cho héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn thï lao lao ®éng
®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®¾p hao p lao ®éng cña c«ng nh©n viªn ®·
ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng g¾n liÒn víi thêi gian kÕt
qu¶ lao ®éng c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng phÇn thu nhËp chÝnh
cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng
nh©n viªn nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n
phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét doanh nghiÖp ®îc quan t©m h¬n c¶. Trong
néi dung lµm chñ cña ngêi lao ®éng mÆt kinh tÕ, vÊn ®Ò b¶n lµm chñ
trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm héi nh»m thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n
phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s¶n phÈm kÕt hîp ®îc
nghÜa quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña s¶n xuÊt, nhãm lao
®éng ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm m×nh lµm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng
lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt ®êi sèng
®Ó hoµn thµnh ho¹ch. Trong chÕ qu¶n míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i
h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh ý nghÜa quan
träng cho c¸c doanh nghiÖp ®i vµo lµm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
Gi¸o Viªn Híng DÉn TS. NguyÔn ViÕt TiÕn
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long 9 10 746