Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta trong thêi kú ®æi míi, thêi kú ®Èy m¹nh sù nghiÖp CNH ,
H§H ®Êt níc, thêi kú ®ßi hái mçi ngêi chóng ta ra søc mang hÕt tinh thÇn,
kh¶ n¨ng, trÝ tuÖ cïng tµi n¨ng s½n cã ®Ó cèng hiÕn cho sù nghiÖp ®æi míi
®Ó x©y dùng ®Êt níc.
Môc tiªu cña §¶ng ta lµ kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi dìng cho c¸c thÕ
hÖ, ®Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, khoa häc kü thuËt ®¸p øng
nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, tiÕn cïng nh©n lo¹i thÕ giíi trong c«ng
cuéc KHKT hiÖn ®¹i…. ®a ®Êt níc ta v÷ng bíc ®i lªn con ®êng x©y dùng
CNXH.
Víi ngêi lao ®éng th× lao ®éng t¬ng xøng víi søc lao ®éng bá ra
khuyÕn khÝch ®îc hä t¨ng gia s¶n xuÊt , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , ph¸t huy
kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña hä trong c«ng viÖc, víi doanh nghiÖp ®¸nh gi¸
®îc tiÒn l¬ng sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh. Víi toµn x· héi viÖc sö dông vµ h¹ch to¸n ®óng ®¾n tiÒn l¬ng sÏ gãp
phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn, t¨ng tÝch luü vµ c¶i thiÖn ®êi sèng x· héi. G¾n liÒn víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§.
Tuy nhiªn gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng cã nh÷ng
mong muèn kh¸c nhau . V× vËy Nhµ níc x©y dùng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch
tiÒn l¬ng vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng ®Ó lµm hµnh lang ph¸p lý cho c¶ hai bªn.
Dùa trªn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc mçi Doanh nghiÖp tuú thuéc vµo
®Æc ®iÓm cña m×nh ®Ó cã nh÷ng vËn dông phï hîp nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. ( V× h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ mét c«ng cô qu¶n
lý cña doanh nghiÖp ) vµ th«ng qua viÖc cung cÊp chÝnh x¸c sè lîng lao
®éng , thêi gian lao ®éng , kÕt qu¶ lao ®éng cña kÕ to¸n c¸c nhµ qu¶n trÞ cã
thÓ qu¶n lý ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm .
Lµ mét sinh viªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¬ khÝ
söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng bé II, nhËn thÊy ®îc vai trß cña
tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý, cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c«, c¸c c« chó,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n. Em

®· lùa chän ®Ò tµi: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng” lµm ®Ò
tµi tèt nghiÖp cña m×nh.
Trong thêi gian thùc tËp tuy em ®· cã cè g¾ng t×m hiÓu thùc tÕ. Song
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em kÝnh mong c¸c thÇy c« trong khoa
HTKT ®ãng gãp ý kiÕn, gióp ®ì em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n b¸o c¸o cña
m×nh.
B¸o c¸o thùc tËp cã néi dung gåm 2 phÇn:
PhÇn I: B¸o c¸o m«n häc
Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh t¹i
C«ng ty C¬ khÝ sö ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng bé II
PhÇn II...
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta trong thêi ®æi míi, thêi ®Èy m¹nh nghiÖp CNH ,
H§H ®Êt níc, thêi kú ®ßi hái mçi ngêi chóng ta ra søc mang hÕt tinh thÇn,
kh¶ n¨ng, trÝ tuÖ cïng tµi n¨ng s½n cã ®Ó cèng hiÕn cho nghiÖp ®æi míi
®Ó x©y dùng ®Êt níc.
Môc tiªu cña §¶ng ta kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi dìng cho c¸c thÕ
hÖ, ®Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, khoa häc thuËt ®¸p øng
nhu cÇu ph¸t triÓn kinh ®Êt níc, tiÕn cïng nh©n lo¹i thÕ giíi trong c«ng
cuéc KHKT hiÖn ®¹i . ® a ®Êt níc ta v÷ng bíc ®i lªn con ®êng x©y dùng
CNXH.
Víi ngêi lao ®éng th× lao ®éng t¬ng xøng víi søc lao ®éng ra
khuyÕn khÝch ®îc t¨ng gia s¶n xuÊt , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , ph¸t huy
kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña hä trong c«ng viÖc, víi doanh nghiÖp ®¸nh gi¸
®îc tiÒn l¬ng tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh. Víi toµn x· héi viÖc sö dông vµ h¹ch to¸n ®óng ®¾n tiÒn l¬ng sÏ p
phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao hiÖu qu¶
dông vèn, t¨ng tÝch luü c¶i thiÖn ®êi sèng héi. G¾n liÒn víi tiÒn l-
¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§.
Tuy nhiªn gi÷a ngêi dông lao ®éng ngêi lao ®éng cã nh÷ng
mong mn kc nhau . vËy Nhµ níc x©y dùng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch
tiÒn l¬ng lao ®éng tiÒn l¬ng ®Ó lµm hµnh lang ph¸p cho hai bªn.
Dùa trªn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc mçi Doanh nghiÖp tuú thuéc vµo
®Æc ®iÓm cña m×nh ®Ó nh÷ng vËn dông phï hîp nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. ( V× h¹ch to¸n tiÒn l¬ngmét c«ngqu¶n
cña doanh nghiÖp ) th«ng qua viÖc cung cÊp chÝnh x¸c lîng lao
®éng , thêi gian lao ®éng , kÕt qu¶ lao ®éng cña kÕ to¸n c¸c nhµ qu¶n trÞ cã
thÓ qu¶n lý ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm .
mét sinh viªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty khÝ
söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng II, nhËn thÊy ®îc vai trß cña
tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý, cïng víi sù h-
íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c«, c¸c chó,anh c trong phßng to¸n. Em
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2 9 10 945