Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
LêI Më §ÇU
Lao ®éng kh«ng chØ lµ tiÒn ®Ò cho sù tiÕn ho¸ loµi ngêi mµ cßn lµ yÕu
tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng nh÷ng
thÕ trong mäi chÕ ®é x· héi lao ®éng cßn gi÷ vai trß quan träng trong viÕc t¸i
t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi. Mét x· héi hay nãi cô thÓ h¬n
mét doanh nghiÖp ®îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cña hä t¹o ra ®îc n¨ng
suÊt, chÊt lîng vµ cã hiÖu qu¶ cao.
Ngµy nay trong c¸c doanh nghiÖp yÕu tè con ngêi lu«n ®îc ®Æt ë vÞ trÝ
hµng ®Çu. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña m×nh khi søc
lao ®éng cña hä bá ra ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng mµ sù ®Òn bï xøng ®¸ng ë ®©y
tÊt nhiªn kh«ng g× kh¸c ®ã chÝnh lµ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo
l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. C¸c doanh
nghiÖp ®· sö dông tiÒn l¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch
cùc lao ®éng, thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ViÖc x©y dùng hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh: BHXH, BHYT,KPC§ vµ quy
chÕ tr¶ l¬ng hîp lý ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®IÓm lao ®éng kh¸c nhau trong tõng
ngµnh nghÒ vµ trong ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ nh»m bï ®¾p lao ®éng hao phÝ,
nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng cho b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nãi trªn.Sau mét thêi gian
thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi
“ H¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long” nh»m gãp phÇn

lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tai
c«ng ty.Víi sù gióp ®ì vµ chØ b¶o cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng tµI
chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thµy gi¸o NguyÔn
§¨ng Huy em ®· hoµn thµnh bµI b¸o c¸o thùc tËp nµy.

Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn:
1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty
II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May
Th¨ng Long
III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn
l¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long.

2

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn may th¨ng
long

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may
Th¨ng Long
Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
Tªn giao dich:Thang Long Garment Company
Tªn viÕt t¾t:THALOGA
Trô së chÝnh: 250 Minh Khai – Hai Bµ Trng- Hµ Néi
Tel: (84-4) 8623372, 8622142, 6240592
Email: Thaloga@fpt.vn
C«ng ty may th¨ng long tríc...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
LêI Më §ÇU
Lao ®éng kh«ng chØ tiÒn ®Ò cho tiÕn ho¸ loµi ngêi cßn yÕu
quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng nh÷ng
thÕ trong mäi chÕ ®é héi lao ®éng cßn gi÷ vai trß quan träng trong viÕc t¸i
t¹o ra cña c¶i vËt chÊt tinh thÇn cho héi. Mét héi hay nãi thÓ h¬n
mét doanh nghiÖp ®îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cña t¹o ra ®îc n¨ng
suÊt, chÊt lîng vµ cã hiÖu qu¶ cao.
Ngµy nay trong c¸c doanh nghiÖp yÕu con ngêi lu«n ®îc ®Æt ë trÝ
hµng ®Çu. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng cña m×nh khi søc
lao ®éng cña ra ®îc ®Òn xøng ®¸ng ®Òn xøng ®¸ng ë ®©y
tÊt nhiªn kh«ng kh¸c ®ã chÝnh tiÒn l¬ng c¸c kho¶n phô cÊp kÌm theo
l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. C¸c doanh
nghiÖp ®· dông tiÒn l¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch
cùc lao ®éng, thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ViÖc x©y dùng thèng thang l-
¬ng, b¶ng l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh: BHXH, BHYT,KPC§ quy
chÕ tr¶ l¬ng hîp ph¶i xuÊt ph¸t ®Æc ®IÓm lao ®éng kh¸c nhau trong tõng
ngµnh nghÒ vµ trong ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ nh»m bï ®¾p lao ®éng hao phÝ,
nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng cho b¶n th©n ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nãi trªn.Sau mét thêi gian
thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi
H¹ch to¸n c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng i c«ng ty phÇn may th¨ng long nh»m gãp phÇn
lµm hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸cto¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tai
c«ng ty.Víi sù gióp ®ìchØ b¶o cña c¸c chó, c¸c anh chÞ trong phßng tµI
chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thµy gi¸o NguyÔn
§¨ng Huy em ®· hoµn thµnh bµI b¸o c¸o thùc tËp nµy.
Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn:
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long 9 10 938