Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Víi c¬ chÕ thÞ trêng më cöa nh hiÖn nay th× tiÒn l¬ng lµ mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng v× ®ã chÝnh lµ kho¶n thï lao cho c«ng lao ®éng
cña ngêi lao ®éng.
Lao ®éng chÝnh lµ ho¹t ®éng tay ch©n vµ trÝ ãc cña con ngêi nh»m t¸c
®éng biÕn ®æi c¸c vËt tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm cã Ých ®¸p øng nhu cÇu
cña con ngêi. Trong doanh nghiÖp lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra liªn tôc, thêng xuyªn
th× chóng ta ph¶i t¸i t¹o søc lao ®éng hay ta ph¶i tr¶ thï lao cho ngêi lao ®éng
trong thêi gian hä tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
TiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao
®éng t¬ng øng víi thêi gian chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· cèng hiÕn.
TiÒn l¬ng chÝnh lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. Ngoµi ra ngêi
lao ®éng cßn ®îc h¬ng mét sè thu nhËp kh¸c nh: Trî cÊp, BHXH, tiÒn thëng… §èi víi doanh nghiÖp th× chi phÝ tiÒn l¬ng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu
thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Tæ chøc
sö dông lao ®éng hîp lý h¹ch to¸n tèt lao ®éng vµ tÝnh ®óng thï lao cña ngêi
lao ®éng, thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch ®óng thï lao cña ngêi lao
®éng, thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kÞp thêi sÏ kÝch thÝch
ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian vµ chÊt lîng lao ®éng.Tõ ®ã n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh tõ ®ã sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn
cho doanh nghiÖp.
Sau khi thÊy ®îc tÇm quan träng cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng em ®· chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i
C«ng ty cæ phÇn Th¬ng M¹i vµ dÞch vô kü thuËt §«ng Nam ¸" ®Ó lµm
chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp díi sù chØ dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn
thùc tËp c« TrÇn Ngäc Lan.

Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

Líp: 34K3

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò b¸o c¸o cña em gåm cã 3 phÇn:
- Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng trong doanh nghiÖp.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ
phÇn Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §«ng Nam ¸.
- Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
cæ phÇn Th¬ng m¹i vµ dÞch vô §«ng Nam ¸.
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn trong b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ v× vËy em mong ®îc sù chØ b¶o vµ
gióp ®÷o cña c« TrÇn Ngäc Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!.

Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

Líp: 34K3

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬n...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Víi chÕ thÞ trêng cöa nh hiÖn nay th× tiÒn l¬ng mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng ®ã chÝnh kho¶n thï lao cho c«ng lao ®éng
cña ngêi lao ®éng.
Lao ®éng chÝnh ho¹t ®éng tay ch©n trÝ ãc cña con ngêi nh»m t¸c
®éng biÕn ®æi c¸c vËt nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm Ých ®¸p øng nhu cÇu
cña con ngêi. Trong doanh nghiÖp lao ®éng yÕu tè b¶n quyÕt ®Þnh qu¸
tr×nh n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra liªn tôc, thêng xuyªn
th× chóng ta ph¶i t¸i t¹o søc lao ®éng hay ta ph¶i tr¶ thï lao cho ngêi lao ®éng
trong thêi gian hä tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
TiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao
®éng t¬ng øng víi thêi gian chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· cèng hiÕn.
TiÒn l¬ng chÝnh nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. Ngoµi ra ngêi
lao ®éng cßn ®îc h¬ng mét sè thu nhËp kh¸c nh: T cÊp, BHXH, tiÒn th-
ëng §èi víi doanh nghiÖp th× chi phÝ tiÒn l ¬ng mét phËn chi phÝ cÊu
thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. chøc
dông lao ®éng hîp lý h¹ch to¸n tèt lao ®éng tÝnh ®óng thï lao cña ngêi
lao ®éng, thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch ®óng thï lao cña ngêi lao
®éng, thanh to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kÞp thêi sÏ kÝch thÝch
ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian chÊt lîng lao ®éng.Tõ ®ã n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¸ thµnh ®ã lµm t¨ng lîi nhuËn
cho doanh nghiÖp.
Sau khi thÊy ®îc tÇm quan träng cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng em ®· chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i
C«ng ty phÇn Th¬ng M¹i dÞch thuËt §«ng Nam ¸" ®Ó lµm
chuyªn ®Ò o c¸o thùc tËp díi c dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn
thùc tËp c« TrÇn Ngäc Lan.
Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai Líp: 34K3
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á 9 10 998