Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn m×nh cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn
míi trong thÕ kû XXI, cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã, nh©n tè con ngêi ®îc ®Æt lªn
vÞ trÝ hµng ®Çu. ViÖc tËn dông hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ngêi lao ®éng
lµ vÊn ®Ò mµ nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i quan t©m. Mét ®éng lùc quan träng thóc
®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc chÝnh lµ lîi Ých ®îc thÓ hiÖn ë møc l¬ng, thëng vµ
c¸c phóc lîi x· héi mµ hä ®îc hëng. Cho nªn cã thÓ nãi ë bÊt kú giai ®oan
nµy, doanh nghiÖp nµo vÊn ®Ò tiÒn l¬ng lu«n lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi
ngêi lao ®éng vµ lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ
chøc vµ qu¶n lý.
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I víi chøc n¨ng ngµnh nghÒ x©y
dùng trong níc. Víi nhiÖm vô do Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh I giao
thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, hoµn
thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét nhiÖm vô hÕt søc quan
träng lµ gi¶i quyÕt ®îc mét sè lîng lao ®éng d«i d trªn ®Þa bµn tØnh, ngêi lao
®éng cã viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh. V× vËy, viÖc x©y dùng mét quy chÕ tr¶
l¬ng phï hîp th«ng qua c¸c chÕ ®é, c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng s¸t víi thùc tÕ,
c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi thanh to¸n cã
ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ còng nh chÝnh trÞ ®ång thêi tiÒn l¬ng ph¸t huy ®îc chøc n¨ng ®ßn b¶y vÒ kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò em chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I" lµm
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Kho¸ luËn ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nguyªn lý chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n
tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I.

1

Ch¬ng I
Nguyªn lý chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng

1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng

1.1.1. Kh¸i niÖm
* TiÒn l¬ng
Theo quan niÖm cña c¸c nhµ kinh tÕ hiÖn ®¹i: TiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña
søc lao ®éng, ®îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng.
ë ViÖt Nam, trong thêi kú kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, tiÒn l¬ng ®îc
hiÓu lµ mét bé phËn thu nhËp quèc d©n dïng ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng tÊt
yÕu, do Nhµ níc ph©n phèi cho CNVC b»ng h×nh thøc tiÒn tÖ, phï hîp víi quy
luËt ph©n phèi theo lao ®éng. HiÖn nay theo ®iÒu 55 Bé LuËt Lao ®éng ViÖt
Nam quy ®Þnh tiÒn...
Më ®Çu
NÒn kinh níc ta ®· ®ang chuyÓn m×nh cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn
míi trong thÕ kû XXI, cïng víi sù pt triÓn ®ã, nh©ncon ngêi ®îc ®Æt lªn
trÝ hµng ®Çu. ViÖc tËn dông hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ngêi lao ®éng
vÊn ®Ò mµ nh÷ng nhµ qu¶n lý ph¶i quan t©m. Mét ®éng lùc quan träng thóc
®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc chÝnh lµ lîi Ých ®îc thÓ hiÖn ë møc l¬ng, thëng vµ
c¸c phóc lîi héi ®îc hëng. Cho nªn thÓ nãi ë bÊt kú giai ®oan
nµy, doanh nghiÖp nµo vÊn ®Ò tiÒn l¬ng lu«n lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi
ngêi lao ®éng vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ
chøc vµ qu¶n lý.
C«ng ty phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I víi chøc n¨ng ngµnh nghÒ x©y
dùng trong níc. Víi nhiÖm do Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh I giao
thùc hiÖn tèt nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn, hoµn
thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét nhiÖm vô hÕt søc quan
träng gi¶i quyÕt ®îc mét lîng lao ®éng d«i d trªn ®Þa bµn tØnh, ngêi lao
®éng cã viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh.vËy, viÖc x©y dùng mét quy c tr¶
l¬ng phï hîp th«ng qua c¸c chÕ ®é, c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng s¸t víi thùc tÕ,
c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸ckÞp thêi thanh to¸n
ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ còng nh chÝnh trÞ ®ång thêi tiÒn l¬ng ph¸t huy ®-
îc chøc n¨ng ®ßn b¶y vÒ kinh tÕ.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn cña vÊn ®Ò em chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n tiÒn l¬ng
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I" lµm
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Kho¸ luËn ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nguyªn chung h¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n
tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1 9 10 426