Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o qu¶n lý Lao ®éng vµ TiÒn l¬ng

Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i
nang ®éng, s¸ng t¹o, vËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh vµ n¾m b¾t
®îc c¬ chÕ thÞ trêng mét c¸ch linh ho¹t, kÞp thêi ®Ó h¹ch to¸n linh ho¹t, kÞp
thêi ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh. Bëi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô s¾c bÐn
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh
trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ë níc ta hiÖn nay.
Thùc hiÖn ph¬ng ch©m ®µo t¹o "häc ®i ®«i víi hµnh, lý thuyÕt g¾n víi
thùc tÕ, nhµ trêng g¾n víi x· héi". ChÝnh v× vËy mµ trêng "Cao ®¼ng kü thuËt
c«ng nghiÖp I" cho häc sinh, sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt
kinh doanh. Môc ®Ých lµ gióp cho sinh viªn n¾m b¾t vµ t×m hiÓu thªm vÒ
thùc tÕ dùa trªn lý thuyÕt ®· ®îc häc ë nhµ trêng. §ång thêi t¹o sù nhuÇn
nhuyÔn thªm mét c¸ch cã logic vµ cã kiÕn thøc ®îc v÷ng ch¾c ®Ó khi trë
thµnh mét nh©n viªn, mét c¸n bé kÕ to¸n sÏ kh«ng cßn bì ngì víi c«ng viÖc
®îc giao.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy. Sau khi dêi ghÕ nhµ trêng, kÕt thóc phÇn lý thuyÕt ®Ó bíc vµo thêi gian thùc tËp em ®· chän cho
m×nh mét chuyªn ®Ò chÝnh ®ã lµ: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lao ®éng, tiÒn
l¬ng".
Díi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa hiÖn nay th× tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng
®îc tr¶ theo møc ®é cèng hiÕn cña hä, v× tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶, lµ søc lao ®éng
mµ nã ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ s¶n phÈm ph©n phèi cho ngêi lao
®éng ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Mü
§øc - Hµ T©y. §îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, phßng kÕ to¸n
trong c«ng ty, díi sù híng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o ë trêng. Em ®· hoµn
thµnh chuyªn ®Ò nµy víi 3 néi dung chÝnh sau:

Lª ThÞ Hång Hµ - KT 44A

1

B¸o c¸o qu¶n lý Lao ®éng vµ TiÒn l¬ng
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (C«ng ty
khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi)
PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n "TiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng"
PhÇn III: Ph¬ng híng - nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn.
Do kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ v× thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o
trong bé m«n chuyªn ngµnh kÕ to¸n trêng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng
nghiÖp I - Hµ Néi vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ban l·nh ®¹o, phßng kÕ to¸n
cña C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Mü §øc - Hµ ...
B¸o c¸o qu¶n lý Lao ®éng vµ TiÒn l¬ng
Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn, ®ßi hái ngêi qu¶n doanh nghiÖp ph¶i
nang ®éng, s¸ng t¹o, vËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cña m×nh n¾m b¾t
®îc chÕ thÞ trêng mét c¸ch linh ho¹t, kÞp thêi ®Ó h¹ch to¸n linh ho¹t, kÞp
thêi ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh. Bëi h¹ch to¸n to¸n c«ng s¾c bÐn
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n kinh tµi chÝnh cña c¸c ®¬n còng nh
trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ë níc ta hiÖn nay.
Thùc hiÖn ph¬ng ch©m ®µo t¹o "häc ®i ®«i víi nh, thuyÕt g¾n víi
thùc tÕ, nhµ trêng g¾n víi x· héi". ChÝnh v× vËy mµ trêng "Cao ®¼ng kü thuËt
c«ng nghiÖp I" cho häc sinh, sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c ®¬n s¶n xuÊt
kinh doanh. Môc ®Ých gióp cho sinh viªn n¾m b¾t t×m hiÓu thªm
thùc dùa trªn thuyÕt ®· ®îc häc ë nhµ trêng. §ång thêi t¹o nhuÇn
nhuyÔn thªm mét c¸ch logic kiÕn thøc ®îc v÷ng ch¾c ®Ó khi trë
thµnh mét nh©n viªn, mét c¸n to¸n kh«ng cßn ngì víi c«ng viÖc
®îc giao.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy. Sau khi dêi ghÕ nhµ tr-
êng, kÕt thóc phÇn thuyÕt ®Ó bíc vµo thêi gian thùc tËp em ®· chän cho
m×nh mét chuyªn ®Ò chÝnh ®ã lµ: " chøc c«ng t¸c to¸n lao ®éng, tiÒn
l¬ng".
Díi chÕ ®é héi chñ nghÜa hiÖn nay th× tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng
®îc tr¶ theo møc ®é cèng hiÕn cña hä, tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶, søc lao ®éng
®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ s¶n phÈm ph©n phèi cho ngêi lao
®éng ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi
§øc - T©y. §îc gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, phßng to¸n
trong c«ng ty, díi híng dÉn cña c¸c thÇy gi¸o ë trêng. Em ®· hoµn
thµnh chuyªn ®Ò nµy víi 3 néi dung chÝnh sau:
Lª ThÞ Hång Hµ - KT 44A
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức 9 10 549