Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Trong c¬ chÕ tËp trung ho¸ vÊn ®Ò tiÒn l¬ng cha cã sù quan t©m thÝch
®¸ng, nh÷ng quan ®iÓm vÒ tiÒn l¬ng béc lé nh÷ng thiÕu sãt trong nhËn thøc
nh tiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng, c¬ chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng
phô thuéc vµo c¬ chÕ ph©n phèi thu nhËp quèc d©n. §iÒu ®ã cho thÊy tiÒn l¬ng trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa kh«ng lµm ®îc vai trß lµ ®ßn b¶y cña kinh tÕ
cña m×nh.
ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c
doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é tù h¹ch to¸n ®¶m b¶o tiÒn l¬ng cña c¸n bé,
c«ng nh©n bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña hä mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi tiÕt
kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
ChÝnh v× vËy tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng néi dung
quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp, nã cã quan hÖ
mËt thiÕt víi tõng ngêi lao ®éng, ®Õn mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Gi¶i quyÕt quan hÖ tiÒn l¬ng tèt sÏ lµm cho ngêi lao ®éng tho¶ m·n lîi
Ých vËt chÊt cña m×nh, ®ång thêi quan t©m ®Õn thµnh qu¶ lao ®éng, ph¸t huy
s¸ng kiÕn kü thuËt, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Bªn c¹nh tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng mét c¸ch hîp lý viÖc
trÝch nép vµ sö dông c¸c quü BHXH, BHYT cã ý nghÜa quan träng ®èi víi
doanh nghiÖp. Quü BHXH, BHYT ®îc thµnh lËp ®Ó t¹o nguån tµi trî vµ ®¶m
b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty
MÆt Trêi ViÖt t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt
nghiÖp: "C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖt". ViÖc nghiªn cøu nh»m môc ®Ých hÖ thèng
ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l¬ng, ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ
to¸n tiÒn l¬ng ë c«ng ty trªn c¬ së hiÓu biÕt cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh häc

1

tËp ®Ò suÊt nh÷ng biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng.
Néi dung gåm ba phÇn sau:
PhÇn I : §Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty MÆt Trêi ViÖt
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn lu¬ng cña C«ng
ty MÆt Trêi ViÖt
PhÇn III : NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c
tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng.

MÆc dï ®· cè g¾ng n¾m b¾t vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ¸p dông lý thuyÕt vµo
t×nh h×nh thùc tr¹ng cña C«ng ty nhng do thêi gian cã h¹n, nªn ch¾c ch¾n b¶n
b¸o c¸o nµy vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña c«
gi¸o ®Ó bæ sung vµo b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vµ kh¾c phôc nh÷n...
LêI NãI §ÇU

 !""#
$%&'&#"(
)"'((*+,-.
$/$%'01'1!&-2$
23+
4- 5675789"2:
*;;"/&!&2!"
%!<="2>"0?@6
$;0&8'/'&A+
43-B#$'""*
>2%$*;;
7C6">D&8$*2*
;+E&-;(F'6"&90
23@6'&"-
$$G$%CH";
&&8$*+
IJ/B#/"0?;
"'K*)GILMLILN?:>(7
*;+OGILMLILN0'/@'0'&
!&-0!"%J+
P#0Q>3/4%-
RD6S;%9J#'''!(
;TUC«ng t¸c chøc to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch nép theo l-
¬ng t¹i C«ng ty MÆt Trêi ViÖtU+S;J#V);(
!&/%B#$
W%-JW !2!&3>
X
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt 9 10 947