Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 4 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu ………………………………………………………………. 5
PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong Doanh NghiÖp…………………………. .…...6
1.1. §Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp……………………………

……. 6

1.1.1 B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng………………………… …….

6

1.1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng……………………………………

6

1.1.2.1. Vai trß cña tiÒn l¬ng………………………………......

6

1.1.2.2. ý nghÜa cña tiÒn l¬ng…………………………………

7

1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng……………………………….

7

1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp……………………….

7

1.2.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian…………………………………

7

1.2.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm………………………………..

8

1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp………………………………

8

1.2.2.2. Theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp ……………………………… 9
1.2.2.3. Theo khèi lîng c«ng viÖc……………………………
1.2.3. C¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c ngoµi l¬ng………………………….....

9
9

1.3. Quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT vµ KPC§………………….9
1.3.1. Quü tiÒn l¬ng……………………………………………………..9
1.3.2. Quü b¶o hiÓm x· héi……………………………………………….

10

1.3.3. Quü b¶o hiÓm y tÕ………………………………………………….

11

1.3.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn………………………………………………..

12

1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng……………………………………………………………

12

1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng……….

13

1.5.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng……………………………………….

13

1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng……………………………………….

13

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
1.5.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng…………………………………… .

14

1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng……………………………

14

1.6. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng……….

15

1.6.1. C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§….15
1.6.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng…………..16
1.6.2.1 Tµi kho¶n sö dông………………………………………………16
1.6.2.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l¬ng
vµ kho¶n trÝch theo l¬ng…………………………………………

19

1.7. H×nh thøc sæ kÕ to¸n……………………………………………………

20

PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l¬ng t¹i C«ng Ty S¶n XuÊt, Th¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh………..

26

2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng Ty S¶n XuÊt, Th¬ng m¹i
vµ DÞch Vô Phó B×nh………………………………………………………..

26

2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty S¶n xuÊt
Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh………………………………………….

26

2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt
Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh……...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu ………………………………………………………………. 5
PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong Doanh NghiÖp . . ...6…………………………
1.1. §Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp…………………………… .…… 6
1.1.1 B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng . ………………………… …… 6
1.1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng…………………………………… 6
1.1.2.1. Vai trß cña tiÒn l¬ng ......……………………………… 6
1.1.2.2. ý nghÜa cña tiÒn l¬ng………………………………… 7
1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng .……………………………… 7
1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp .……………………… 7
1.2.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian………………………………… 7
1.2.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm ..……………………………… 8
1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp……………………………… 8
1.2.2.2. Theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp ……………………………… 9
1.2.2.3. Theo khèi lîng c«ng viÖc…………………………… 9
1.2.3. C¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c ngoµi l¬ng .....………………………… 9
1.3. Quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT vµ KPC§ .9…………………
1.3.1. Quü tiÒn l¬ng ..9……………………………………………………
1.3.2. Quü b¶o hiÓm x· héi .……………………………………………… 10
1.3.3. Quü b¶o hiÓm y tÕ .……………………………………………… 11
1.3.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn ..……………………………………………… 12
1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng…………………………………………………………… 12
1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng .……… 13
1.5.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng .……………………………………… 13
1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng .……………………………………… 13
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình 9 10 302