Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 3 lần
B¸o c¸o thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Bëi vËy viÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng phï hîp sÏ lµ biÖn
ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng
suÊt lao ®éng. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, viÖc h¹ch to¸n tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng
chÝnh x¸c vµ kÞp thêi sÏ ®em l¹i lîi Ých cho ngêi lao ®éng, ®¶m b¶o cho hä
mét møc sèng æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cèng hiÕn kh¶ n¨ng vµ søc lao
®éng, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n cho doanh
nghiÖp.
Hay nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l¬ng cã vai trß lµ ®ßn bÈy kinh tÕ lao ®éng t¸c
dông trùc tiÕp ®Õn ngêi lao ®éng. V× vËy, mçi doanh nghiÖp cÇn lùa chän h×nh
thøc vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ l¬ng mét c¸ch hîp lý, trªn c¬ së
®ã mµ tho¶ m·n lîi Ých cu¶ ngêi lao ®éng, ®Ó cã ®éng lùc thóc ®Èy lao ®éng
nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh, h¹ gi¸ thµnh vµ t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp.
Lu«n lu«n ®i liÒn víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm :
BHXH, BHYT, KPC§. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña toµn
x· héi dµnh cho mäi ngêi lao ®éng. C¸c quü nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tõ
nguån ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. Vµ nã chiÕm
mét tû träng t¬ng ®èi lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. ViÖc t¨ng cêng c«ng t¸c, qu¶n lý lao ®éng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng mét c¸ch khoa häc sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nh©n c«ng,
®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ, víi kiÕn thøc thu
nhËn ®îc t¹i trêng, cïng víi sù híng dÉn hÕt lßng cña c« gi¸o NguyÔn Quúnh Nh
vµ c¸c anh chÞ Phßng tµi vô C«ng ty, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cã tÇm quan träng lín lao ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Bëi vËy em ®· lùa chän vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi "KÕ to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ-Sè 46A-Phè
Hµng Khoai-Hoµn KiÕm-Hµ Néi".
Néi dung cña b¸o c¸o nµy ngoµi lêi nãi ®Çu ®îc chia thµnh 3 ch¬ng :
Ch¬ng I : “C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng”.
Ch¬ng II : “Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ”.
Ch¬ng III : “NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ”.
Hµ Néi, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m
2005
Häc sinh
Phan Thanh Mai - KT03A

1...
B¸o c¸o thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Bëi y viÖc qu¶n dông lao ®éng p hîp biÖn
ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kiÕn cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng
suÊt lao ®éng. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, viÖc h¹ch to¸n tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng
chÝnh x¸c kÞp thêi ®em l¹i lîi Ých cho ngêi lao ®éng, ®¶m b¶o cho
mét møc sèng æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho cèng hiÕn k n¨ng vµ søc lao
®éng, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n cho doanh
nghiÖp.
Hay nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l¬ng vai trß ®ßn bÈy kinh lao ®éng t¸c
dông trùc tiÕp ®Õn ngêi lao ®éng. V× vËy, mçi doanh nghiÖp cÇn lùa chän h×nh
thøc ph¬ng ph¸p to¸n tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ l¬ng mét c¸ch hîp lý, trªn
®ã mµ tho¶ m·n lîi Ých cu¶ ngêi lao ®éng, ®Ó ®éng lùc thóc ®Èy lao ®éng
nh»m n©ng cao ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh, h¹ gi¸ thµnh vµ t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp.
Lu«n lu«n ®i liÒn víi tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm :
BHXH, BHYT, KPC§. §©y c¸c quü i thÓ hiÖn quan t©m cña toµn
héi dµnh cho mäi ngêi lao ®éng. C¸c quü nµy ®îc h×nh thµnh trªn
nguån ®ãng gãp cña ngêi dông lao ®éng ngêi lao ®éng. chiÕm
mét tû träng t¬ng ®èi lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. ViÖc t¨ng cêng c«ng c, qu¶n lao ®éng, to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng mét c¸ch khoa häc tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nh©n c«ng,
®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Qua thêi gian thùc tËpi C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ, víi kiÕn thøc thu
nhËn ®îc t¹i trêng, cïng víi sù híng dÉn hÕt lßng cña c« gi¸o NguyÔn Qnh Nh
c anh cPhßngi vô C«ng ty, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng
c kho¶n trÝch theo l¬ng cã tÇm quan träng lín lao ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Bëi vËy em ®· lùa chän viÕt o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi "KÕ to¸n tiÒn l¬ng
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ-Sè 46A-Phè
Hµng Khoai-Hoµn Km-Hµi".
Néi dung cña b¸o c¸o nµy ngoµi lêi nãi ®Çu ®îc chia thµnh 3 ch¬ng :
Ch¬ng I : “C¸c vÊn ®Ò chung to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng”.
Ch¬ng II : “Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng t¹i C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ”.
Ch¬ng III : “NhËn xÐt kiÕn nghÞ c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty TNHH Hång Hng Hµ”.
Hµ Néi, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m
2005
Häc sinh
Phan Thanh Mai - KT03A
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà 9 10 191