Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 2 lần
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Ph¬ng Mai

Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Trong ®ã, c¬ chÕ mµ cÊu thµnh lµ hÖ
thèng kÝch thÝch vËt chÊt th«ng qua tiÒn l¬ng ®èi víi lao ®éng ®· cã thay ®æi
lín. Tuy nhiªn nh×n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th×
lao ®éng vÉn lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhÊt lµ
trong t×nh h×nh hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÕ giíi b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
tri thøc th× lao ®éng cã trÝ tuÖ cã kiÕn thøc, cã kü thuËt cao lµ nh©n tè hµng
®Çu. Muèn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc th× ngêi lao ®éng
ph¶i ®îc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi
lao ®éng ®îc dïng ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng mµ ngêi bá ra, xÐt vÒ mèi quan hÖ
th× lao ®éng vµ tiÒn l¬ng cã quan hÖ mËt thiÕt lÉn nhau. Bëi vËy tiÒn l¬ng ®·
®éng viªn ngêi lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng thªm sù quan t©m cña ngêi
lao ®éng ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh trong th¬ng trêng.
C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt chuyªn lÜnh vùc x©y dùng c«ng
tr×nh vµ d©n dông. Tuy míi thµnh lËp nhng C«ng ty ®· sím biÕt vËn dông c¬
chÕ thÞ trêng vµo trong kinh doanh ®Ó ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trong C«ng
ty vÊn ®Ò vÒ lao ®éng vµ sö dông lao ®éng vÊn ®Ò vÒ tiÒn l¬ng lu«n ®îc c¸c
nhµ l·nh ®¹o quan t©m. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty dùa vµo kiÕn thøc
®· häc vµ qu¸ tr×nh xem xÐt kÕt qu¶ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
trong lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt em
xin viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi lµ: “ KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng ë C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt” . Víi môc ®Ých cña
chuyªn ®Ò lµ dùa vµo nh÷ng nhËn thøc chung vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng
trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó ph©n tÝch tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c«ng t¸c
tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty ®ång thêi ®¸nh gi¸ vµ ®a ra

1

chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Ph¬ng Mai

mét sè kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ®èi víi
C«ng ty.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt- NhËt.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng...
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Ph¬ng Mai
Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng ®Þnh
híng héi chñ nghÜa ë níc ta ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn ho¹t ®éng n xuÊt
kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Trong ®ã, chÕ cÊu thµnh
thèng kÝch thÝch vËt chÊt th«ng qua tiÒn l¬ng ®èi víi lao ®éng ®· thay ®æi
lín. Tuy nhiªn nh×n nh÷ng vÊn ®Ò b¶n trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th×
lao ®éng vÉn lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhÊt
trong t×nh h×nh hiÖn nay nÒn kinh thÕ giíi b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh
tri thøc th× lao ®éng trÝ tuÖ kiÕn thøc, thuËt cao nh©n hµng
®Çu. Muèn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc th× ngêi lao ®éng
ph¶i ®îc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. TiÒn l¬ng doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi
lao ®éng ®îc dïng ®Ó ®¾p søc lao ®éng ngêi ra, xÐt mèi quan
th× lao ®éng tiÒn l¬ng quan mËt thiÕt lÉn nhau. Bëi y tiÒn l¬ng ®·
®éng viªn ngêi lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng thªm quan t©m cña ngêi
lao ®éng ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh
s¶n phÈm, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh trong th¬ng trêng.
C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt chuyªn lÜnh vùc x©y dùng c«ng
tr×nh d©n dông. Tuy míi thµnh lËp nhng C«ng ty ®· sím biÕt vËn dông
chÕ thÞ trêng vµo trong kinh doanh ®Ó ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh cao. Trong C«ng
ty vÊn ®Ò lao ®éng dông lao ®éng vÊn ®Ò tiÒn l¬ng lu«n ®îc c¸c
nhµ l·nh ®¹o quan t©m. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty dùa vµo kiÕn thøc
®· häcqu¸ tr×nh xem xÐt kÕt qu¶ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
trong nh vùc lao ®éng tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt em
xin viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi lµ: to¸n tiÒn l ¬ng c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng ë C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt . Víi môc ®Ých cña
chuyªn ®Ò dùa vµo nh÷ng nhËn thøc chung qu¶n lao ®éng tiÒn l¬ng
trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó ph©n tÝch tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c«ng t¸c
tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®a ra
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật 9 10 57