Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
Lêi nã ®Çu........................................................................................................................3
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt

1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt...........................................................................4
1.1.1. ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
…………………..………………………............................................... ..................4
1.1.2. Kh¸i niÖm, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ……...........5
1.1.3 Quü tiÒn l¬ng, Quü BHXH, Quü BHYT, Quü KPCĐ..................................8
1.1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................9
1.1.5 C¸c nh©n ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................9
1.2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng...................................................................................11
1.2.1 Tr¶ l¬ng theo thêi gian................................................................................12
1.2.2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm..............................................................................13
1.3. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng… ..................................15
1.3.1.Kh¸i niÖm....................................................................................................15
1.3.2. Néi dung kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ……… ………….....................16
1.3.3. H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n tiÒn l¬ng …….........................……….............25
Ch¬ng II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH T©n Trêng thµnh

2.1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh................26
2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...........................................26
2.1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt..........................................................29
2.1.2.1. Tæ chøc ph©n cÊp qu¶n lý........................................................................29
2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt......................................................................31
2.1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh................32
2.1.3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ...……………………………………................32
2.1.3.2. tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n................
môc lôc
Lêi nã ®Çu........................................................................................................................3
Ch¬ng I. luËn chung c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt...........................................................................4
1.1.1. ý nghÜa cña viÖc qu¶n lao ®éng tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
.. ...............................................………………… ……………………… ..................4
1.1.2. Kh¸i niÖm, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ……...........5
1.1.3 Quü tiÒn l¬ng, Quü BHXH, Quü BHYT, Quü KPCĐ..................................8
1.1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................9
1.1.5 C¸c nh©n ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................9
1.2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng...................................................................................11
1.2.1 Tr¶ l¬ng theo thêi gian................................................................................12
1.2.2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm..............................................................................13
1.3. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ............................ ......15
1.3.1.Kh¸i niÖm....................................................................................................15
1.3.2. Néi dung kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ..............……… ………… .......16
1.3.3. H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n tiÒn l¬ng ......................... ......…… ……… .......25
Ch¬ng II. T×nh h×nh thùc c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH T©n Trêng thµnh
2.1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh................26
2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...........................................26
2.1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt..........................................................29
2.1.2.1. Tæ chøc ph©n cÊp qu¶n lý........................................................................29
2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt......................................................................31
2.1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh................32
2.1.3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ... ........…………………………………… ........32
2.1.3.2. tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n.................................... .......... .....34
2.1.3.3. H×nh thøc kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n......................... .........………………… .....34
2.1.3.4. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n.................................................. .......…… ......36
2.1.3.5. §iÒu kiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ ....................................................................36
2.1.3.6. H¹ch to¸n hµng tån kho..........................................................................36
2.1.3.7. ChÕ ®é kÕ to¸n vËn dông.........................................................................37
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành 9 10 688