Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

môc lôc
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................. 3
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng...4
I. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng ……………………............4
1. Kh¸i niÖmvÒ tiÒn l¬ng………………………………………………...............4
2. Vai trß cña tiÒn l¬ng ………………………………………………….............5
3. Quü tiÒn l¬ng, Quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn.
……………………………………………………………………….....................7
4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng …………………………………………………...........9
II. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ………………………………………………............11
1. Tr¶ l¬ng theo thêi gian………………………………………………............13
2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm………………………………………………...........14
III.H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng…………………............16
1. Kh¸i niÖm…………………………………………………………… ............16
2. Néi dung h¹ch to¸n vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n………………………..........18
3. ý nghÜa cña h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ……………………………………...........27
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ..........29
I.

Tæng quan vÒ c«ng ty……………………………………………............29

1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty………………………………........29
2. Nguån lùc…………………………………………………………… ............30
2.1.

Lao ®éng..................................................................................................30

2.2.

Vèn vµ c¬ së vËt chÊt...............................................................................32

3. Tæ chøc qu¶n lÝ…………………………………………………………........34
4. §Æc ®iÓm kinh doanh …………………………………………………..........42
II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty …….....42
1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi h¹ch to¸n tiÒn l¬ng……………………….............43
2.Néi dung h¹ch to¸n……………………………………………………...........44
2.1. H¹ch to¸n lao ®éng.....................................................................................44
2.2. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................................51
NguyÔn Sù NghiÖp - 30TH8

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
2.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n chi tõ quü phóc lîi...................................................55
III. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng t¹i c«ng ty …………………………..........57
1.¦u ®iÓm………………………………………………………………….........57
2. Nhîc ®iÓm ……………………………………………………………...........57
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng
cña c«ng ty ……………………………………………………………… ...........59
I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
môc lôc
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................. 3
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng...4
I. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng ……………………............4
1. Kh¸i niÖmvÒ tiÒn l¬ng………………………………………………...............4
2. Vai trß cña tiÒn l¬ng .……………………………………………… ............5
3. Quü tiÒn l¬ng, Quü B¶o hiÓm héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn.
……………………………………………………………………….....................7
4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng …………………………………………………...........9
II. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ..……………………………………………… ..........11
1. Tr¶ l¬ng theo thêi gian ..……………………………………………… ..........13
2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm .……………………………………………… ..........14
III.H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ..………………… ..........16
1. Kh¸i niÖm ...…………………………………………………………… .........16
2. Néi dung h¹ch to¸n vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n .……………………… .........18
3. ý nghÜa cña h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ..…………………………………… .........27
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ..........29
I. Tæng quan vÒ c«ng ty ..…………………………………………… ..........29
1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty………………………………........29
2. Nguån lùc .…………………………………………………………… ...........30
2.1. Lao ®éng..................................................................................................30
2.2. Vèn vµ c¬ së vËt chÊt...............................................................................32
3. Tæ chøc qu¶n lÝ…………………………………………………………........34
4. §Æc ®iÓm kinh doanh .………………………………………………… .........42
II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn ng vµ c¸c khon trÝch theo ng t¹i ng ty …….....42
1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ..……………………… ...........43
2.Néi dung h¹ch to¸n ..…………………………………………………… .........44
2.1. H¹ch to¸n lao ®éng.....................................................................................44
2.2. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................................51
NguyÔn Sù NghiÖp - 30TH8
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt 9 10 655