Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu.
Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng nhÊt cña mäi doanh nghiÖp.
N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ con ®êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh, t¹o uy tÝn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng
c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt.
TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt quan träng v× nã liªn
quan trùc tiÕp tíi lîi Ých kinh tÕ cña ngêi lao ®éng. Lîi Ých kinh tÕ lµ ®éng
lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Tõ viÖc g¾n tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn viÖc n©ng cao møc sèng
æn ®Þnh vµ viÖc ph¸t triÓn c¬ së kinh tÕ lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ
t¸ch rêi. Tõ ®ã sÏ phôc vô ®¾c lùc cho môc ®Ých cuèi cïng lµ con ngêi thóc
®Èy sù t¨ng trëng vÒ kinh tÕ, lµm c¬ së ®Ó tõng bíc n©ng cao ®êi sèng lao
®éng vµ cao h¬n lµ hoµn thiÖn x· héi loµi ngêi.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¶n lý
doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi: “H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng t¹i C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n x©y dùng c«ng tr×nh Hoµng Hµ
lµm b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng Kim Thµnh.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng
cña C«ng ty.
Do thêi gian vµ h¹n chÕ vÒ thùc tiÔn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái
sai sãt, em rÊt mong ®îc sù c¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«
vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.!

Ch¬ng I
1

Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
I. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng

1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng:
- Theo quan niÖm cña M¸c: TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸
trÞ søc lao ®éng.
- Theo quan niÖm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i: TiÒn l¬ng lµ gi¸
c¶ cña lao ®éng, ®îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng.
ë ViÖt nam trong thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, tiÒn l¬ng ®îc hiÓu lµ
mét bé phËn thu nhËp quèc d©n dïng ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng tÊt yÕu do
Nhµ níc ph©n phèi cho c«ng nh©n viªn chøc b»ng h×nh thøc tiÒn tÖ
phï hîp víi quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng. HiÖn nay theo §iÒu 55 - Bé
LuËt Lao §éng ViÖt Nam quy ®Þnh tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng lµ do hai
bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ ®îc tr¶ theo n¨ng suÊt lao ®éng,
chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh lµ
290.000đ/ th¸ng
- TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cña s¶n phÈm x· héi biÓu hiÖn b»ng ...
Lêi nãi ®Çu.
Lao ®éng yÕu ®Çu vµo quan träng nhÊt cña mäi doanh nghiÖp.
N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ con ®êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh, t¹o uy tÝn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng
c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt.
TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt quan träng v× nã liªn
quan trùc tiÕp tíi lîi Ých kinh tÕ cña ngêi lao ®éng. Lîi Ých kinh tÕ lµ ®éng
lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Tõ viÖc g¾n tiÒn l-
¬ng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn viÖc n©ng cao møc sèng
æn ®Þnh vµ viÖc ph¸t triÓn c¬ së kinh tÕ lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ
t¸ch rêi. Tõ ®ã sÏ phôc ®¾c lùc cho môc ®Ých cuèi cïng con ngêi thóc
®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, lµm ®Ó tõng bíc n©ng cao ®êi sèng lao
®éng vµ cao h¬n lµ hoµn thiÖn x· héi loµi ngêi.
XuÊt ph¸t tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¶n
doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi: “H¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng t¹i C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n x©y dùng c«ng tr×nh Hoµng
lµm b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: luËn chung h¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng Kim Thµnh.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng
cña C«ng ty.
Do thêi gian h¹n chÕ thùc tiÔn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái
sai sãt, em rÊt mong ®îc c¶m th«ng ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy
vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.!
Ch¬ng I
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà 9 10 718