Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn tµi chÝnh
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ta hiÖn nay,
c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp cã quyÒn tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp tù chñ theo qui ®Þnh cña
ph¸p luËt. Hä ph¶i tù h¹ch to¸n vµ ®¶m b¶o doanh nghiÖp m×nh ho¹t ®éng
cã lîi nhuËn, vµ ph¸t triÓn lîi nhuËn ®ã, tõ ®ã n©ng cao lîi Ých cña doanh
nghiÖp, cña ngêi lao ®éng. §èi víi nh©n viªn, tiÒn l¬ng lµ kho¶n thï lao
cña m×nh sÏ nhËn ®îc sau thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cßn ®èi víi c«ng
ty ®©y lµ mét phÇn chi phÝ bá ra ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Mét
c«ng ty sÏ ho¹t ®éng vµ cã kÕt qu¶ tèt khi kÕt hîp hµi hoµ hai vÊn ®Ò nµy.
Do vËy, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý
quan träng cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã
ý nghÜa c¬ së, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè lîng, thêi gian lao ®éng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng. Qua ®ã nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao
®éng còng gióp viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ níc.
§ång thêi nhµ níc còng ra nhiÒu quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l¬ng vµ
c¸c chÕ ®é tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng. Trong thùc tÕ, mçi doanh nghiÖp
cã ®Æc thï s¶n xuÊt vµ lao ®éng riªng, cho nªn c¸ch thøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë mçi doanh nghiÖp còng sÏ cã sù kh¸c
nhau. Tõ sù kh¸c nhau nµy mµ cã sù kh¸c biÖt trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh.
Tõ nhËn thøc nh vËy nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn
X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n em ®· chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn tæ chøc
c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty T vÊn
X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n” ®Ó nghiªn cøu thùc tÕ vµ viÕt thµnh
chuyªn ®Ò nµy. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tÕ qu¸
ng¾n ngñi, víi sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c anh chÞ em trong
1

Häc viÖn tµi chÝnh
Chuyªn ®Ò thùc tËp

phßng kÕ to¸n C«ng ty, em hy väng sÏ n¾m b¾t ®îc phÇn nµo vÒ sù hiÓu biÕt
®èi víi lÜnh vùc kÕ to¸n tiÒn l¬ng trong C«ng ty.
Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l¬ng t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.
Ch¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty T vÊn X...
Häc viÖn tµi chÝnh
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh t trêng sù qu¶n cña nhµ níc ta hiÖn nay,
c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖpquyÒn tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp tù chñ theo qui ®Þnh cña
ph¸p luËt. Hä ph¶i tù h¹ch to¸n®¶m b¶o doanh nghiÖp m×nh ho¹t ®éng
lîi nhuËn, ph¸t triÓn lîi nhuËn ®ã, ®ã n©ng cao lîi Ých cña doanh
nghiÖp, cña ngêi lao ®éng. §èi víi nh©n viªn, tiÒn l¬ng lµ kho¶n thï lao
cña m×nh nhËn ®îc sau thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cßn ®èi víi c«ng
ty ®©y mét phÇn chi phÝ ra ®Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc. Mét
c«ng ty sÏ ho¹t ®éng vµ cã kÕt qu¶ tèt khi kÕt hîp hµi hoµ hai vÊn ®Ò nµy.
Do vËy, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng mét trong nh÷ng c«ng qu¶n
quan träng cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ lao ®éng
ý nghÜasë, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒlîng, thêi gian lao ®éng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng. Qua ®ã nhµ qu¶n trÞ qu¶n ®îc chi phÝ tiÒn l-
¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ lao
®éng còng gióp viÖc x¸c ®Þnh nghÜa cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ níc.
§ång thêi nhµ níc còng ra nhiÒu quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l¬ng
c¸c chÕ ®é nh l¬ng cho ngêi lao ®éng. Trong thùc tÕ, mçi doanh nghiÖp
®Æc thï s¶n xuÊt lao ®éng riªng, cho nªn c¸ch thøc h¹ch to¸n tiÒn l-
¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë mçi doanh nghiÖp còng kh¸c
nhau. Tõ sù kh¸c nhau nµy mµ cã sù kh¸c biÖt trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh.
nhËn thøc nh vËy nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn
X©y dùng Ph¸t triÓn N«ng th«n em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn chøc
c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty T vÊn
X©y dùng Ph¸t triÓn N«ng th«n ®Ó nghiªn cøu thùc viÕt thµnh
chuyªn ®Ò nµy. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ thêi gian thùc q
ng¾n ngñi, víi sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o C«ng ty c¸c anh chÞ em trong
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT 9 10 800