Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa KÕ to¸n

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i, vËt
chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn cho x· héi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ lµ
nh©n tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc.Do vËy, viÖc sö dông
lao ®éng hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ tiÕt kiÖm lao
®éng sèng, gãp phÇn h¹ gi¸ thµng s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp
vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n.
TiÒn l¬ng lµ mét s¶n phÈm x· héi ®îc Nhµ níc ph©n cho ngêi lao ®éng
mét c¸ch cã kÕ ho¹ch c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng mµ con ngêi ®· cèng hiÕn
cho x· héi.
Ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ mét bé phËn c«ng viÖc hÕt søc quan träng vµ
phøc t¹p trong ho¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh.Nã kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c
®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép
ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc phóc lîi x· héi, ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tiÒn l¬ng
cho ngêi lao ®éng vµ c«ng b»ng quyÒn lîi cho hä.
Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay, tuú theo ®Æc ®iÓm cña mçi
doanh nghiÖp mµ thùc hiÖn ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng sao cho chÝnh x¸c, khoa häc,
®¶m b¶o lîi Ých cho doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o
c«ng t¸c kÕ to¸n thanh tra, kÕ to¸n kiÓm tra ®îc dÔ dµng, thuËn tiÖn.
ChÝnh v× ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi méi
con ngêi còng nh toµn x· héi nªn em xin chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn
l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp" ®Ó
nghiªn cøu trong kú thùc tËp nµy.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ kho¶n trÝch theo
l¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
PhÇn III: C¸c ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹ch to¸n tiÒn
l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa KÕ to¸n

PhÇn I
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng
vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
I,B¶n chÊt, néi dung kinh tÕ cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng.

1. B¶n chÊt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
1.1 B¶n chÊt tiÒn l¬ng.
Theo kh¸i niÖm tæng qu¸t nhÊt th× "TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao
phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thêi gian,khèi
lîng c«ng viÖc vµ chÊt lîng lao ®éng mµ ngêi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh
nghiÖp"
Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung,tiÒn l¬ng ®îc biÓu hiÖn mét c¸ch
thè...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i, vËt
chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn cho x· héi.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, lao ®éng n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶
nh©n gãp phÇn quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn cña ®Êt níc.Do vËy, viÖc dông
lao ®éng hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh tiÕt kiÖm lao
®éng sèng, gãp phÇn gi¸ thµng s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp
vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n.
TiÒn l¬ng mét n phÈm héi ®îc Nhµ níc ph©n cho ngêi lao ®éng
mét c¸ch ho¹ch c¨n vµo kÕt qu¶ lao ®éng con ngêi ®· cèng hiÕn
cho x· héi.
Ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng mét phËn c«ng viÖc hÕt søc quan träng vµ
phøc t¹p trong ho¹ch to¸n chi p kinh doanh.Nã kh«ng chØ ®Ó x¸c
®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn c¨n ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép
ng©n s¸ch, c¸c chøc phóc lîi x· héi, ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tiÒn l¬ng
cho ngêi lao ®éng vµ c«ng b»ng quyÒn lîi cho hä.
Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay, tuú theo ®Æc ®iÓm cña mçi
doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng sao cho chÝnh x¸c, khoa häc,
®¶m b¶o lîi Ých cho doanh nghiÖp ngêi lao ®éng ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o
c«ng t¸c kÕ to¸n thanh tra, kÕ to¸n kiÓm tra ®îc dÔ dµng, thuËn tiÖn.
ChÝnh ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi méi
con ngêi còng nh toµn x· héi nªn em xin chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn
l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty VËt liÖu c«ng nghiÖp" ®Ó
nghiªn cøu trong kú thùc tËp nµy.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ kho¶n trÝch theo
l¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
PhÇn III: C¸c ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹ch to¸n tiÒn
l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN 9 10 884