Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

T heo M¸c, lao ®éng cña con ngêi lµ mét trong ba yÕu tè quan träng
quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng gi÷ vai trß chñ chèt
trong viÖc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi. Lao ®éng cã
n¨ng suÊt, cã chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù phån
vinh cña mäi quèc gia.
Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng
mµ hä bá ra ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng. §ã lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông lao ®éng
tr¶ cho ngêi lao ®éng ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång
thêi cã thÓ tÝch luü ®îc ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cña s¶n phÈm x· héi, lµ nguån khëi ®Çu cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy viÖc h¹ch to¸n ph©n bæ
chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi
tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng sÏ gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, h¹
gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tÝch luü vµ ®ång thêi sÏ
c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng.
G¾n chÆt víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm b¶o hiÓm
x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn
sù quan t©m cña toµn x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng.
ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô
thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô
thuéc vµo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. V× vËy, viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l¬ng
phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi cã mét ý nghÜa to lín vÒ mÆt
kinh tÕ còng nh vÒ mÆt chÝnh trÞ. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò
trªn víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó lµm viÖc t¹i C«ng ty x©y dùng
sè 2 Th¨ng Long cïng víi sù híng dÉn chu ®¸o cña thÇy gi¸o NguyÔn
M¹nh ThiÒu em chän ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶ng trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long.

KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i doanh nghiÖp.
Ch¬ng II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long.
Ch¬ng III. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng
Long.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái
thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. V× thÕ em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp vµ xem
xÐt cña c¸c thÇy c« cïng c¸c chó, c¸c c« trong C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng
Long vµ b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña ...
Lêi nãi ®Çu
T
heo M¸c, lao ®éng cña con ngêi lµ mét trong ba yÕu quan träng
quyÕt ®Þnh tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng gi÷ vai trß chñ chèt
trong viÖc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt tinh thÇn cho héi. Lao ®éng
n¨ng suÊt, cã chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù phån
vinh cña mäi quèc gia.
Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng
ra ®îc ®Òn xøng ®¸ng. §ã tiÒn ngêi dông lao ®éng
tr¶ cho ngêi lao ®éng ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång
thêi cã thÓ tÝch luü ®îc ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng mét phËn cña s¶n phÈm héi, nguån khëi ®Çu cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. vËy viÖc h¹ch to¸n ph©n
chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ®ñ thanh to¸n kÞp thêi
tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh ho¹ch s¶n xuÊt,
gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tÝch luü ®ång thêi
c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng.
G¾n chÆt víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm b¶o hiÓm
héi, b¶o hiÓm y kinh phÝ c«ng ®oµn. §©y c¸c quü héi thÓ hiÖn
sù quan t©m cña toµn x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng.
ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô
thuéc vµo ®Æc ®iÓm chøc qu¶n lý, chøc s¶n xuÊt kinh doanh phô
thuéc vµo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. V× vËy, viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l¬ng
phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ thanh to¸n kÞp thêi mét ý nghÜa to lín mÆt
kinh còng nh mÆt chÝnh trÞ. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò
trªn víi gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c chó lµm viÖc t¹i C«ng ty x©y dùng
2 Th¨ng Long cïng víi híng dÉn chu ®¸o cña thÇy gi¸o NguyÔn
M¹nh ThiÒu em chän ®Ò tµi: " chøc c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶ng trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 2 Th¨ng Long.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long 9 10 533