Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái ngêi
qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh vµ
vËn dông c¬ chÕ ®µn håi cña thÞ trêng ®Ó h¸ch to¸n kinh doanh. H¹ch to¸n
kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong qu¶n lý kinh tÕ tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ còng nh trong ph¹m vi toµn bé
nÒn kinh tÕ quèc d©n.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng ®ã cña kÕ to¸n, qua thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, 243 §ª la thµnh – QuËn ®èng §a – Hµ Néi.
Em ®· t×m hiÓu, häc hái vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ mµ träng t©m lµ kh©u
h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× tiÒn l¬ng ®îc sö dông nh mét ®ßn bÈy
kinh tÕ quan träng, kÝch thÝch ®éng viªn ngêi lao ®éng g¾n bã víi c«ng viÖc,
ph¸t huy s¸ng t¹o trong lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra
lµ lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, h¸ch to¸n kÕ
to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã ®Ó biÕt
t×nh h×nh sö dông lao ®éng, tÝnh hiÖu qu¶ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p tiÒn l¬ng
mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn, ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c chÕ
®é h¸ch to¸n, qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó hoµn thµnh chuyªn
®Ò nµy em ®· nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸c c«, c¸c chó
ë phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban kh¸c t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, ®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp víi mong muèn lµ ®îc m¹nh d¹n ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m
hoµn thiÖn n÷a kh©u KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng ty x©y dùng sè 4.
Chuyªn ®Ò bao gåm 3 phÇn.
1

PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng t¹I c«ng ty x©y dùng sè 4.
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn
l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty.
Do kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v×
thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o vµ phßng kÕ
to¸n t¹i c«ng ty, ®Ó em cã ®IÒu kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc vô tèt trong
c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Häc sinh
Ph¹m thÞ Mai Thanh

2

PhÇn I: c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n lao ®é...
Lêi nãi ®Çu
Tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái ngêi
qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh vµ
vËn dông chÕ ®µn håi cña thÞ trêng ®Ó h¸ch to¸n kinh doanh. H¹ch to¸n
to¸n mét trong nh÷ng c«ng qu¶n c bÐn kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong qu¶n kinh chøc cña c¸c ®¬n còng nh trong ph¹m vi toµn
nÒn kinh tÕ quèc d©n.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng ®ã cña to¸n, qua thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty x©y dùng4, 243 §ª la thµnh QuËn ®èng §a Néi.
Em ®· t×m hiÓu, häc hái vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ mµ träng t©m lµ kh©u
h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
Trong nÒn kinh thÞ trêng th× tiÒn l¬ng ®îc sö dông nh mét ®ßn bÈy
kinh tÕ quan träng, kÝch thÝch ®éng viªn ngêi lao ®éng g¾n víi c«ng viÖc,
ph¸t huy s¸ng t¹o trong lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra
lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc c«ng t¸c chøc qu¶n s¶n xuÊt, h¸ch to¸n
to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã ®Ó biÕt
t×nh h×nh dông lao ®éng, tÝnh hiÖu qu¶ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p tiÒn l¬ng
doanh nghiÖp ®· ®Ò ra thùc hiÖn, ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c chÕ
®é h¸ch to¸n, qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu luËn thùc tiÔn ®Ó hoµn thµnh chuyªn
®Ò nµy em ®· nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸c c«, c¸c chó
ë phßng kÕ to¸n c¸c phßng ban kh¸c t¹i c«ng ty x©y dùng 4, ®îc h-
íng dÉn cña gi¸o m«n to¸n, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp víi mong muèn ®îc m¹nh d¹n ®ãng gãp mét ý kiÕn nh»m
hoµn thiÖn n÷a kh©u to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng cña c«ng ty x©y dùng sè 4.
Chuyªn ®Ò bao gåm 3 phÇn.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4 9 10 989