Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

T heo M¸c, lao ®éng cña con ngêi lµ mét trong ba yÕu tè quan träng
quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng gi÷ vai trß chñ chèt
trong viÖc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho x· héi. Lao ®éng cã
n¨ng suÊt, cã chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù phån
vinh cña mäi quèc gia.
Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng mµ
hä bá ra ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng. §ã lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông lao ®éng tr¶
cho ngêi lao ®éng ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång thêi
cã thÓ tÝch luü ®îc ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ mét bé phËn cña s¶n phÈm x· héi, lµ nguån khëi ®Çu cña
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ph©n
bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi
tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng sÏ gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tÝch luü vµ ®ång thêi sÏ c¶i
thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng.
G¾n chÆt víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm b¶o hiÓm
x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù
quan t©m cña toµn x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng.
ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô
thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô
thuéc vµo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. V× vËy, viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l¬ng
phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi cã mét ý nghÜa to lín vÒ mÆt
kinh tÕ còng nh vÒ mÆt chÝnh tri ®èi víi ngêi lao ®éng NhËn thøc ®îc tÇm
quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¶n lý doanh nghiÖp, em chän ®Ò
tµi: "KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn
x©y dùng vµ th¬ng m¹i Hµ N«Þ” .

1

KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I. C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng
Ch¬ng II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trich theo
tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i Hµ Néi
Ch¬ng III. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng ë C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i Hµ Néi .
V× thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt vµ nh÷ng biÖn ph¸p ®a ra cha hoµn h¶o. KÝnh mong ®îc sù quan
t©m, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

Ch¬ng I
C¸c VÊn §Ò Chung VÒ TiÒn L¬ng
Vµ C¸c Kho¶n TrÝch Theo TiÒn L¬ng
1.1. Vai trß cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
TiÒn l¬ng lµ c«n...
Lêi nãi ®Çu
T
heo M¸c, lao ®éng cña con ngêi mét trong ba yÕu quan träng
quyÕt ®Þnh tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao ®éng gi÷ vai trß chñ chèt
trong viÖc t¸i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt tinh thÇn cho héi. Lao ®éng
n¨ng suÊt, chÊt lîng ®¹t hiÖu qu¶ cao nh©n ®¶m b¶o cho phån
vinh cña mäi quèc gia.
Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng mµ
ra ®îc ®Òn xøng ®¸ng. §ã tiÒn ngêi dông lao ®éng tr¶
cho ngêi lao ®éng ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång thêi
cã thÓ tÝch luü ®îc ®îc gäi lµ tiÒn l¬ng.
TiÒn l¬ng mét phËn cña s¶n phÈm héi, nguån khëi ®Çu cña
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ph©n
bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi
tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng sÏ gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tÝch luü ®ång thêi c¶i
thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng.
G¾n chÆt víi tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm b¶o hiÓm
x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù
quan t©m cña toµn x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng.
ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô
thuéc vµo ®Æc ®iÓm chøc qu¶n lý, chøc s¶n xuÊt kinh doanh phô
thuéc vµo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. vËy, viÖc x©y dùng mét chÕ tr¶ l¬ng
phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ thanh to¸n p thêi mét ý nghÜa to lín mÆt
kinh còng nh mÆt chÝnh tri ®èi víi ngêi lao ®éng NhËn thøc ®îc tÇm
quan träng cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong qu¶n doanh nghiÖp, em chän ®Ò
tµi: "KÕ to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty phÇn
x©y dùng vµ th¬ng m¹i Hµ
N«Þ .
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN 9 10 9