Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Trêng C§CN Hµ Néi

Khoa Kinh tÕ

lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
hiÖn ®¹i hãa c¸c doanh nghiÖp ®ang tõng bíc më réng quan hÖ hµng hãa, tiÒn
tÖ nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.Môc
tiªu cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn ngµy
cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt tiªu thô ®îc s¶n phÈm, hµng
hãa mét c¸ch tèt nhÊt. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò lín hÕt søc quan träng vµ cÊp
b¸ch ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh. NhËn thøc râ ®îc vai
trß quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i C«ng ty Cæ
phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp nãi
chung vµ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y nãi riªng, trong qu¸ tr×nh thùc
tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi: “KÕ to¸n
tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t«
VËn t¶i Hµ T©y” .
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 Ch¬ng:
Ch¬ng I:
C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i
c¸c doanh nghiÖp kinh doanh.
Ch¬ng II:
T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qña tiªu thô
ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y.
Ch¬ng III:
Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô
hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ
T©y.

TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4

LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

Trêng C§CN Hµ Néi

Khoa Kinh tÕ

V× thêi gian thùc tËp ng¾n vµ b¶n th©n em cßn bÞ h¹n chÕ nªn ®Ò
tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ
®¹o ch©n t×nh cña C« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
§Ó lµm ®îc ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn
t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Dung cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®·
gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o

TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4

Sinh viªn

LuËn v¨n tèt nghiÖp

3

Trêng C§CN Hµ Néi

Khoa Kinh tÕ

Ch¬ng I
c¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ tiªu thô t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
1.1.1 §Æc ®iÓm, vai trß cña tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c
doanh nghiÖp kinh doanh
1.1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
- Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô
Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh ®¬n vÞ cung cÊp t...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa
hiÖn ®¹i hãa c¸c doanh nghiÖp ®ang tõng bíc réng quan hµng hãa, tiÒn
nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.Môc
tiªu cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn ngµy
cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt tiªu thô ®îc s¶n phÈm, hµng
hãa mét c¸ch tèt nhÊt. §©y chÝnh vÊn ®Ò lín hÕt søc quan träng cÊp
b¸ch ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh. NhËn thøc ®îc vai
trß quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô c¶lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i C«ng ty Cæ
phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp nãi
chung vµ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y nãi riªng, trong qu¸ tr×nh thùc
tËp t×m hiÓu t¹i C«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi: to¸n
tiªu thô hµng hãa x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty phÇn ¤
VËn t¶i Hµ T©y .
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 Ch¬ng:
Ch ¬ng I:
C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i
c¸c doanh nghiÖp kinh doanh.
Ch ¬ng II:
T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qña tiªu thô
ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y.
Ch ¬ng III:
Mét ý kiÕn nhËn xÐt gi¶i pp nh»m hoµn thiÖn to¸n tiªu t
hµng hãa x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty phÇn ¤ VËn t¶i Hµ
T©y.
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây 9 10 151