Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khãa luËn tèt nghiÖp
Thanh Thóy  K8KT1

§ç

Lêi nãi §Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cao nhÊt cña mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo
®Ó ®¹t møc lîi nhuËn cao nhÊt, trong khi ®ã møc c¹nh tranh thÞ trêng l¹i rÊt lín.
Bªn c¹nh ®ã, ngêi tiªu dïng ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ mÆt chÊt lîng, kiÓu d¸ng,
mÉu m· s¶n phÈm... ®ång thêi hä l¹i muèn mua víi gi¸ thÊp nhÊt. §iÒu ®ã cho thÊy
doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× cÇn ®æi
míi c«ng nghÖ, trang bÞ thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña
ngêi tiªu dïng.
Mét bé phËn trong ®ã lµ TSC§ hay cô thÓ h¬n lµ TSC§ h÷u h×nh – mét yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp
nµo, cho dï víi quy m« lín hay nhá. TSC§ lµ yÕu tè c¬ b¶n cña vèn kinh doanh, lµ
h×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn cè ®Þnh. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n
xuÊt vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ång thêi lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1 lµ mét ®¬n vÞ cã quy m« vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rÊt lín. ChÝnh
v× vËy, viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã còng nh sù biÕn
®éng cña TSC§ h÷u h×nh lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
TSC§.
NhËn thÊy tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh trong doanh
nghiÖp, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®îc tõ häc tËp, nghiªn cøu vµ sù gióp ®ì tËn
t×nh cña C« gi¸o Ph¹m BÝch Chi cïng c¸c c« chó, anh chÞ phßng Tµi chÝnh – KÕ
to¸n C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1, em xin lùa chän ®Ò tµi: “ KÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh
t¹i C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1” .
§Ò tµi nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã ba ch¬ng sau:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ë doanh
nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn
1.
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh t¹i
C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1.

- 2 -

Khãa luËn tèt nghiÖp
Thanh Thóy  K8KT1

§ç

Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng luËn v¨n cña em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy, em rÊt mong sù gióp ®ì, bæ sung cña thÇy
c« vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.

- 3 -

Khãa luËn tèt nghiÖp
Thanh Thóy  K8KT1

§ç

Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n
tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ë doanh nghiÖp
1.1. vÞ trÝ cña TSC§ h÷u h×nh vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n

Bé phËn quan träng nhÊt trong c¸c t liÖu lao ®éng sö dông trong qu¸ tr×nh
SXKD cña doanh nghiÖ...
Khãa luËn tèt nghiÖp §ç
Thanh Thóy K8KT1
Lêi nãi §Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cao nhÊt cña mçi doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo
®Ó ®¹t møc lîi nhuËn cao nhÊt, trong khi ®ã møc c¹nh tranh thÞ trêng l¹i rÊt lín.
Bªn c¹nh ®ã, ngêi tiªu dïng ®ßi hái ngµy cµng cao mÆt chÊt lîng, kiÓu ng,
mÉu m· s¶n phÈm... ®ång thêi hä l¹i muèn mua víi gi¸ thÊp nhÊt. §iÒu ®ã cho thÊy
doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc trong nÒn kinh thÞ trêng th× cÇn ®æi
míi c«ng nghÖ, trang bÞ thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña
ngêi tiªu dïng.
Mét phËn trong ®ã TSC§ hay thÓ h¬n TSC§ h÷u h×nh mét yÕu
kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh n xuÊt kinh doanh cña bÊt mét doanh nghiÖp
nµo, cho dï víi quy m« lín hay nhá. TSC§ lµ yÕu tè c¬ b¶n cña vèn kinh doanh, lµ
h×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn ®Þnh. ph¶n ¸nh tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n
xuÊt xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ång thêi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1 mét ®¬n quy gi¸ trÞ tµi s¶n rÊt lín. ChÝnh
vËy, viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c sè lîng gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn còng nh biÕn
®éng cña TSC§ h÷u h×nhyÕu tè quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
TSC§.
NhËn thÊy tÇm quan träng cña c«ng t¸c to¸n TSC§ h÷u h×nh trong doanh
nghiÖp, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®îc tõ häc tËp, nghiªn cøu vµ sù gióp ®ì tËn
t×nh cña gi¸o Ph¹m BÝch Chi cïng c¸c chó, anh chÞ phßng Tµi chÝnh
to¸n C«ng ty TruyÒn t¶i §iÖn 1, em xin lùa chän ®Ò tµi: 
 
§Ò tµi nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã ba ch¬ng sau:
Ch¬ng I:!"#$%&'(
)
Ch¬ng II:*"%

Ch¬ng III: "))+,-%

- 2 -
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1 9 10 29