Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ tại cty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

V¬ng ThÞ LÖ H¬ng

Lêi më ®Çu
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật
của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong
quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị
kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ
sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản
xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng
và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc phản ánh
đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để các
doanh nghiệp tiền hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị trí của doanh
nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe
đạp Thống Nhất, em xin trình bày luËn v¨n với các nội dung sau.
Ngoài “Lêi nãi ®Çu” và “KÕt luËn” néi dung cña luËn v¨n gåm 4 phÇn chÝnh:
Ch¬ng I :Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe
m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt
Ch¬ng III:Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn
c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt

LuËn v¨n tèt nghiÖp

V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
ch¬ng I:

lÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh
trong doanh nghiÖp
I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

1. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
TSC§ lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö
dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§.
Theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi ChÝnh, c¸c tµi
s¶n ®îc ghi nhËn lµ TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn sau:
- Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã.
- Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy.
- Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m trë lªn.
- Cã gi¸ trÞ 10.000.000 ®ång trë lªn.
Trêng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau,
trong ®ã mçi bé phËn cÊu thµnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau vµ nÕu thiÕu mét bé
phËn nµo ®ã c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña nã nhng
do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý riªng tõng bé phËn
tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m·n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña
tµi s¶n cè ®Þnh ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp.
2. §Æc ®iÓm cña...
LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
Lêi më ®Çu
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật
của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong
quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên sở vật chất, trang thiết bị
kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ
sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản
xuất, điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng
của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán t việc phản ánh
đầy đủ, tính khấu hao quản chặt chẽ TS một tiền đề quan trọng để các
doanh nghiệp tiền hành SXKD hiệu quả, khẳng định vai trò vị t của doanh
nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe
đạp Thống Nhất, em xin trình bày luËn v¨n với các nội dung sau.
Ngo i “Lêi nãi ®Çu” v “KÕt luËn” néi dung cña luËn v¨n gåm 4 phÇn chÝnh:à à
Ch¬ng I :Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe
m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt
Ch¬ng III:Mét ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn
c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ tại cty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ tại cty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TSCĐ tại cty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất 9 10 142