Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Vèn b»ng tiÒn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cho mét doanh nghiÖp h×nh
thµnh vµ tån t¹i, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh còng nh
thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay
ph¹m vi ho¹t ®éng cña doang nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n ë trong níc mµ ®·
®îc më réng, t¨ng cêng hîp t¸c víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Do ®ã, quy m« vµ
kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín vµ phøc t¹p, viÖc sö dông vµ qu¶n lý chóng
cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
MÆt kh¸c, kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝnh
to¸n kinh tÕ vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, sö dông tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o
quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c
kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chia ra lµm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a
chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý thùc sù
cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh hai mÆt cña mçi
hiÖn tîng, mçi qu¸ tr×nh : Vèn vµ nguån, t¨ng vµ gi¶m ... Mçi th«ng tin thu ®îc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh cã tÝnh hai n¨m: th«ng tin vµ kiÓm tra. Do ®ã, viÖc
tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn lµ nh»m ®a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt,
chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu cña vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ
sù chi tiªu cña chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶nlý cã thÓ n¾m
b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt, ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt vÒ
®Çu t, chi tiªu trong t¬ng lai nh thÕ nµo. Bªn c¹nh nhiÖm vô kiÓm tra c¸c
chøng tõ, sæ s¸ch vÒ t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã chóng ta biÕt ®¬c hiÖu
qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh.
Thùc tÕ ë níc ta trong thêi gian qua cho thÊy ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc
biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ níc, hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t nãi chung vµ vèn
b»ng tiÒn nãi riªng cßn rÊt thÊp , cha khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ vµ tiÒm n¨ng sö

1

dông chóng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng
t¸c h¹ch to¸n bÞ bu«ng láng kÐo dµi.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÇn ®Ò trªn vµ th«ng qua mét thêi gian thùc tËp em
xin chän ®Ò tµi sau ®Ó ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o:“H¹ch to¸n kÕ
to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty cæ ph©n th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n”
B¸o c¸o gåm ba phÇn:
Ch¬ng I : Mét sè vÇn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹I C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y dùng Sãc S¬n.
Ch¬ng III : Mét sè ph¬ng ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ
to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng
Sã...
Lêi më ®Çu
Vèn b»ng tiÒn së, tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cho mét doanh nghiÖp h×nh
thµnh tån t¹i, ®iÒu kiÖn b¶n ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh còng nh
thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay
ph¹m vi ho¹t ®éng cña doang nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n ë trong níc mµ ®·
®îc më réng, t¨ng cêng hîp t¸c víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Do ®ã, quy m«
kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín phøc t¹p, viÖc dông qu¶n chóng
cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
MÆt kh¸c, to¸n c«ng ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n c¸c ho¹t ®éng tÝnh
to¸n kinh kiÓm tra viÖc b¶o tµi s¶n, dông tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o
quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c
kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chia ra lµm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a
chóng mèi quan h÷u g¾n t¹o thµnh mét thèng qu¶n thùc
cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh hai mÆt cña mçi
hiÖn tîng, mçi qu¸ tr×nh : Vèn nguån, t¨ng gi¶m ... Mçi th«ng tin thu ®-
îc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh cã tÝnh hai n¨m: th«ng tin vµ kiÓm tra. Do ®ã, viÖc
chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn nh»m ®a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt,
chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu cña vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ
chi tiªu cña chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶nlý thÓ n¾m
b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt, ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt vÒ
®Çu t, chi tiªu trong t¬ng lai nh thÕ nµo. Bªn c¹nh nhiÖm kiÓm tra c¸c
chøng tõ, sæ s¸ch vÒ t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã chóng ta biÕt ®¬c hiÖu
qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh.
Thùc ë níc ta trong thêi gian qua cho thÊy ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc
biÖt doanh nghiÖp nhµ níc, hiÖu qu¶ dông vèn ®Çu t nãi chung vèn
b»ng tiÒn nãi riªng cßn rÊt thÊp , cha khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn 9 10 505