Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ®ang bíc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú ®Èy m¹nh CNH –
H§H nh»m x©y dùng thµnh c«ng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc ViÖt Nam XHCN.
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi víi nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch
thøc. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®a h×nh thøc së h÷u lµm
cho t×nh h×nh c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t h¬n. C¸c doanh nghiÖp muèn
th¾ng thÕ trong c¹nh tranh vµ ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh th× ph¶i tiÕn hµnh
nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®ñ chÊt lîng víi gi¸ c¶ hîp lý.
Trong xu thÕ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cïng víi sù khan hiÕm cña c¸c
nguån lùc, viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ nhu cÇu
bøc thiÕt cña bÊt cø ®¬n vÞ, tæ chøc c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh nµo. C¸c doanh
nghiÖp nhµ níc, t nh©n, hé gia ®×nh kinh doanh, hîp t¸c x·, c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi hay liªn doanh ®Òu coi ®ã lµ nhiÖm vô chiÕn lîc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cho dï môc ®Ých cña mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã kh¸c nhau ngoµi môc ®Ých
chung trªn lµ lîi nhuËn . §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc, tríc ®©y trong thêi kú
bao cÊp , hoµn toµn s¶n xuÊt theo mÖnh lÖnh, kÕ ho¹ch nhµ níc rãt xuèng. Sau
®¹i héi VI cña ®¶ng (1986) vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn, ph¸t triÓn ®êng lèi ®æi míi
trong c¸c ®¹i héi VII vµ VIII, doanh nghiÖp nhµ níc ngµy cµng ®îc tù chñ h¬n.
Do ®ã víi c¸c doanh nghiÖp nµy viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh kh«ng ngoµi môc
®Ých t¨ng lîi nhuËn ( víi doanh nghiÖp nhµ níc s¶n xuÊt kinh doanh), mang l¹i
s¶n phÈm rÎ cã chÊt lîng tèt cho mäi ngêi (víi doanh nghiÖp nhµ níc c«ng Ých)
vµ tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc cu¶ quèc gia.
Cßn víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, qu¶n lý ®îc tèt c¸c chi phÝ còng ®Òu
lµ tiÒn ®Ò cña h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cho
doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸. Doanh nghiÖp nµo cã møc
gi¸ hîp lý sÏ b¸n ®îc nhiÒu h¬n vµ tõ ®ã thu håi vèn nhanh vµ t¨ng lîi nhuËn.

1

MÆt kh¸c nã gióp doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc c¸c nguån lùc cña m×nh ®Ó sö
dông cã hiÖu qu¶ .
Nh vËy cã thÓ nãi, víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ph¶i
nghÜ ®Õn ph¬ng tr×nh kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt, ®¬n gi¶n nhÊt nhng còng kh«ng dÔ
gi¶i. §ã lµ : Lîi nhuËn = Doanh thu – Chi phÝ.
§Ó t¨ng lîi nhuËn th× hoÆc lµ t¨ng doanh thu hoÆc gi¶m chi phÝ hoÆc møc
t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n møc t¨ng chi phÝ. Trong ®ã viÖc gi¶m chi phÝ vÉn ®îc coi lµ linh hån, nh©n tè chÊt lîng cña ph¬ng tr×nh nµy.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹...
lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ®ang bíc vµo thêi ph¸t triÓn míi, thêi ®Èy m¹nh CNH
H§H nh»m x©y dùng thµnh c«ng b¶o v÷ng ch¾c quèc ViÖt Nam XHCN.
NÒn kinh ViÖt Nam chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi víi nhiÒu c¬ héi th¸ch
thøc. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®a h×nh thøc së h÷u lµm
cho t×nh h×nh c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t h¬n. C¸c doanh nghiÖp muèn
th¾ng t trong c¹nh tranh vµ ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh th× ph¶i tiÕn nh
nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®ñ chÊt lîng víi gi¸ c¶ hîp lý.
Trong xu thÕ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cïng víi sù khan hiÕm cña c¸c
nguån lùc, viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm nhu cÇu
bøc thiÕt cña bÊt ®¬n vÞ, chøc nh©n s¶n xuÊt kinh doanh nµo. C¸c doanh
nghiÖp nhµ níc, t nh©n, gia ®×nh kinh doanh, hîp t¸c x·, c¸c doanh nghiÖp n-
íc ngoµi hay liªn doanh ®Òu coi ®ã nhiÖm chiÕn lîc ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn
cho môc ®Ých cña mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau ngoµi môc ®Ých
chung trªn lîi nhuËn . §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc, tríc ®©y trong thêi
bao cÊp , hoµn toµn s¶n xuÊt theo mÖnh lÖnh, ho¹ch nhµ níc rãt xuèng. Sau
®¹i héi VI cña ®¶ng (1986) tiÕp tôc hoµn thiÖn, ph¸t triÓn ®êng lèi ®æi míi
trong c¸c ®¹i héi VII VIII, doanh nghiÖp nhµ níc ngµy cµng ®îc chñ h¬n.
Do ®ã víi c¸c doanh nghiÖp nµy viÖc gi¶m chi phÝ kinh doanh kh«ng ngoµi môc
®Ých t¨ng lîi nhuËn ( víi doanh nghiÖp nhµ níc s¶n xuÊt kinh doanh), mang l¹i
s¶n phÈm chÊt lîng tèt cho mäi ngêi (víi doanh nghiÖp nhµ níc c«ng Ých)
vµ tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc cu¶ quèc gia.
Cßn víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c, qu¶n ®îc tèt c¸c chi pcòng ®Òu
tiÒn ®Ò cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cho
doanh nghiÖp n©ng cao kh n¨ng c¹nh tranh gi¸. Doanh nghiÖp nµo cã møc
gi¸ hîp lý b¸n ®îc nhiÒu h¬n ®ã thu håi vèn nhanh vµ t¨ng lîi nhuËn.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An 9 10 55