Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§oµn TiÕn Bé
Lêi më ®Çu

Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, lµ tÕ bµo cña nÒn
kinh tÕ quèc d©n, lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu cña x·
héi. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo
còng g¾n liÒn víi thÞ trêng. Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña doanh nghiÖp phô
thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè trong ®ã cã kh¶ n¨ng ¸p dông gi¸ linh ho¹t, biÕt
tÝnh to¸n chi phÝ, khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã, gi¶m chi phÝ møc thÊp nhÊt
®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a.
Th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã ý nghÜa rÊt quan träng
trong c«ng t¸c qu¶n lý, lµ c¬ së ®Ó nh÷ng nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ho¹ch
®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ víi
mong muèn ®îc hoµn thiÖn kiÕn thøc. Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng §¹i häc
Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi. §îc sù ph©n c«ng cho phÐp cña nhµ trêng em
®· liªn hÖ thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc H¶i D¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îc sù híng dÉn cña thÇy c« víi sù ®ång
ý cña Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp khai
th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng" ®Ó viÕt luËn v¨n tèt
nghiÖp.
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm tíi tiªu t¹i XÝ nghiÖp Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia
Léc - H¶i D¬ng.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia
Léc - H¶i D¬ng.

Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§oµn TiÕn Bé

Do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh vÒ kiÕn thøc nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña
thÇy c« vµ c¸n bé trong xÝ nghiÖp ®Ó rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
cho c«ng viÖc sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ
Kinh doanh Hµ Néi cïng toµn thÓ c¸n bé XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû
lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn
v¨n nµy.

Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§oµn TiÕn Bé

Néi dung
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
I. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong doanh nghiÖp

...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn Bé
Lêi më ®Çu
Doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét ®¬n kinh së, bµo cña nÒn
kinh tÕ quèc d©n, lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu cña x·
héi. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ttrêng, ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo
còng g¾n liÒn víi thÞ trêng. ph¸t triÓn v÷ng nh cña doanh nghiÖp phô
thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n trong ®ã kh¶ n¨ng ¸p dông gi¸ linh ho¹t, biÕt
tÝnh to¸n chi phÝ, khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã, gi¶m chi phÝ møc thÊp nhÊt
®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a.
Th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh ý nghÜa rÊt quan träng
trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó nh÷ng nhµ qu¶n doanh nghiÖp ho¹ch
®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, xuÊt ph¸t thùc víi
mong muèn ®îc hoµn thiÖn kiÕn thøc. Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng §¹i häc
Qu¶n lý vµ Kinh doanhNéi. §îc sù ph©n c«ng cho phÐp cña nhµ trêng em
®· liªn hÖ thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc -
H¶i D¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îchíng dÉn cña thÇy c« víi sù ®ång
ý cña Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp khai
th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng" ®Ó viÕt luËn v¨n tèt
nghiÖp.
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch ¬ng I : Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n pm tíi tiªu t¹i nghiÖp Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia
Léc - H¶i D¬ng.
Ch ¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi p s¶n xuÊt ®Ó gi¸
thµnh s¶n phÈm cña nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia
Léc - H¶i D¬ng.
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương 9 10 81