Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số điều cần biết về HT KT Pháp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KÕ to¸n ph¸p

1

Ch¬ng 1:
Kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng kÕ to¸n ph¸p.
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ b¶n chÊt, ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch
to¸n kÕ to¸n.

1. B¶n chÊt.
KÕ to¸n ph¸p lµ ph¬ng ph¸p ®o lêng vµ tÝnh to¸n cho qu¶n lý vµ c¸c ®èi tîng kh¸c quan t©m c¸c th«ng tin
kinh tÕ, tµi chÝnh; Gióp cho c¸c ®èi tîng nµy ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh phï hîp.

−

Vai trß cña kÕ to¸n: cã t¸c dông cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng sau
+ C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
+ C¸c nhµ ®Çu t.
+ Nh÷ng ngêi cung cÊp tÝn dông.
+ C¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ Níc.
+ C¸c ®èi tîng kh¸c, nh: nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng, nh©n viªn, ...

−

NhiÖm vô:
+

Ghi nhËn, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong mét tæ chøc, mét ®¬n vÞ nªn

chøng tõ.
+

Ph©n lo¹i, tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo tõng ®èi tîng.

+

Kho¸ sæ kÕ to¸n.

+

Ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh hay kÕt chuyÓn cÇn thiÕt.

+

LËp b¸o c¸o kÕ to¸n.

2. §èi tîng.
−

Tµi s¶n (tµi s¶n cã): lµ toµn bé nh÷ng thø h÷u h×nh vµ v« h×nh mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ n¾m

quyÒn víi môc ®Ých thu ®îc lîi Ých trong t¬ng lai.
Bao gåm 2 lo¹i chÝnh lµ: TSL§ vµ TSB§.

−

Nguån vèn (tµi s¶n nî): ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh nªn c¸c tµi s¶n cã trong doanh nghiÖp , gåm 2
nguån: NVCSH vµ C«ng nî ph¶i tr¶.

−

Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.

−

C¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, ph¸p lý: ∑ tµi s¶n cã = ∑ tµi s¶n nî, ...

3. HÖ thèng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kÕ to¸n.

KÕ to¸n ph¸p

2
Ph¬ng ph¸p chøng tõ.
Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸.
Ph¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n.
Ph¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n.

II. Tµi kho¶n vµ ph©n lo¹i tµi kho¶n.
1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c ghi TK.
−

TK lµ mét “b¶ng kª” nh»m theo dâi theo thêi gian vµ hÖ thèng ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn vµ

liªn tôc c¸c ®èi tîng cña kÕ to¸n theo néi dung kinh tÕ.

−

Tµi kho¶n thùc tÕ lµ c¸c cuèn sæ hay trang sæ cã nhiÒu cét. Tuy nhiªn vÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ m« h×nh

ho¸ TK theo h×nh thøc ch÷

T.
Tªn TK

Nî

Cã

Nh vËy TK bao gåm 3 yÕu tè:
Tªn TK
Bªn tr¸i : bªn nî
Bªn ph¶i : bªn cã

−

Nguyªn t¾c x©y dùng TK:
+ Ph¶i cã nhiÒu lo¹i TK kh¸c nhau ®Ó ph¶n ¸nh ®îc TS cã, TS nî vµ qu¸ tr×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
+ KÕt cÊu cña TK TS cã ph¶i ngîc víi kÕt cÊu cña TK TS nî.
+ Sè t¨ng trong kú ph¶i ph¶n ¸nh cïng bªn víi SD§K vµ sè ph¸t sinh gi¶m ®îc ghi ë phÇn ®èi
diÖn.
+ TK TS cã SD lu«n ë bªn nî.
+ TK TS nî SD lu«n ë bªn cã.

−

Nguyªn t¾c ghi TK:
+ Trong mçi TK c¸c kho¶n t¨ng ®îc tËp hîp vÒ mét bªn, cßn bªn kia tËp hîp sè gi¶m.
+ Ghi nî hay cã 1 TK nghÜa lµ ghi mét sè tiÒn vµo bªn nî hay bªn cã.
+ SD c...
KÕ to¸n ph¸p
Ch¬ng 1:
Kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng kÕ to¸n ph¸p.
I. Mét vÊn ®Ò b¶n chÊt, ®èi tîng ph¬ng ph¸p h¹ch
to¸n kÕ to¸n.
1. B¶n chÊt.

 !"#$#%&'(
)$*+,-&./0
+ 1$%&2(
+ 13(
+ 45/&.(
+ 1+446(
+ 1,/7(((
42.,
+ !82.0$9:;9%7
;<(
+ =>82.?<(
+ 0:(
+ !@"AB##C3(
+ D8@(
2. §èi tîng.
E0F0-G,@95;5HH&2I
#A6.$(
JKL>,EMDNEMJN(
4KF0G,KH70-$&2KL
K,4)1MO1$(
P$H&+&2(
12,0-Q0(((
3. HÖ thèng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kÕ to¸n.
R
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số điều cần biết về HT KT Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số điều cần biết về HT KT Pháp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Một số điều cần biết về HT KT Pháp 9 10 667