Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh Cêng QLKT 39B

Lêi nãi ®Çu
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p ®èi víi c¸c dù
¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc trong lÜnh
vùc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng víi quy m« lín trë nªn
s«i ®éng h¬n bao giê hÕt.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ViÖt Nam ®ang tõng
bíc tiÕp cËn dÇn víi c¸c h×nh thøc kinh nghiÖm míi, víi thùc tiÔn vÒ kü thuËt
kinh doanh quèc tÕ vµ nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam ho¹t ®éng ®Êu thÇu cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ chØ
tiÕn hµnh mét vµi n¨m trë l¹i ®©y vµ cha hoµn chØnh vÒ nhiÒu mÆt. Cïng víi
®iÒu nµy, nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng còng ®ang ph¶i tù ®iÒu chØnh tiÕn tíi
thÝch øng hoµn toµn víi ph¬ng thøc c¹nh tranh míi. V× thÕ, ho¹t ®éng ®Êu
thÇu t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái bÊt cËp vµ gÆp nh÷ng khã
kh¨n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cha cao, ¶nh hëng trùc tiÕp
tíi ®êi sèng, viÖc lµm cña ngêi lao ®éng còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña ®¬n vÞ.
Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p C«ng ty x©y
dùng S«ng §µ II còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c nh trªn.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty S«ng §µ II kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®·
häc trªn ghÕ nhµ trêng em m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®Ò tµi
“Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu
thÇu” víi mong muèn gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trªn.
VÒ mÆt kÕt cÊu, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia thµnh 3 ch¬ng chÝnh sau:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng
S«ng §µ II

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn M¹nh Cêng QLKT 39B

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng
t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ II
V× tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, luËn v¨n nµy khã cã thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«
gi¸o còng nh c¸c c¸n bé C«ng ty x©y dùng S«ng §µ II ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn
tèt h¬n.
Qua bµi viÕt nµy cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó trong phßng
KTKH - C«ng ty x©y dùng S«ng §µ II - Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, chó
NguyÔn V¨n Sinh Th¹c sü- Phã gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng S«ng §µ II, chó
NguyÔn Träng HiÕn trëng phßng KTKH vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o T.S §oµn ThÞ
Thu Hµ -Khoa khoa häc qu¶n lý-Trêng §HKTQD ®· tËn t×nh híng dÉn, chØ
b¶o vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu hoµn thµ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn M¹nh Cêng QLKT 39B
Lêi nãi ®Çu

!"#$%&'()
*+,!"#-",.
+"*/'012
34-# !'565(''7
/18#9:5!;<:=8
:'-1<< .-'12
.!,65('><?@
1,'@<<A234
<!<'5B'C<@1
D9*9'26#1!
'5:":E/8AF:
:G15-C''!C,1
0+!5&'0'B ##+C:
'&'*H2
I*H):'3"
J"KLLB:":EF: :.2
M'0'83"J"KLL:1NF:19O
$.10P+#%.9<
QMét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu
thÇu C-1F::!.2
6<A:1!,:18!8N'RS
*D+'T
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng
S«ng §µ II
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2 9 10 536