Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú mét doanh
nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè, ®ã lµ con ngêi lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ
®èi tîng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña chñ së h÷u. T liÖu
lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mµ con ngêi
lao ®éng sö dông nã ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng. Nã lµ mét trong 3 yÕu tè
c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong
nh÷ng bé phËn quan träng nhÊt.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, ®a
d¹ng vµ cã gi¸ trÞ lín, v× vËy viÖc sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ lµ mét
nhiÖm vô khã kh¨n.
TSC§ nÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy ®îc n¨ng suÊt lµm viÖc, kÕt
hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý sö dông TSC§ nh ®Çu t, b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓm kª,
®¸nh gi¸… ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ th× sÏ gãp phÇn tiÕt
kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ vÒ sè vµ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ nh vËy
doanh nghiÖp sÏ thùc hiªn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh.
Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ sÏ gãp phÇn
ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang bÞ thªm vµ ®æi
míi kh«ng ngõng TSC§, lµ nh÷ng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc ®a vµo sö
dông.
Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, mÆc
dï ®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
nhng ®a sè c¸c doanh nghiÖp vÉn cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý, sö
dông ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ chñ ®éng cho nªn TSC§ sö dông mét c¸ch l·ng phÝ,
cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ cña chóng vµ nh vËy lµ l·ng phÝ vèn ®Çu t
®ång thêi ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö
dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cña doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu
t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ
1

néi, em nhËn thÊy: VÊn ®Ò sö dông TSC§ sao cho cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín
kh«ng chØ trong lý luËn mµ c¶ trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ
®èi víi C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ néi lµ n¬i mµ TSC§ ®îc sö dông rÊt phong
phó, nhiÒu chñng lo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gÆp nhiÒu phøc t¹p. NÕu
kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá cho
doanh nghiÖp.
V× nh÷ng lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi :
“Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng
Hµ Néi” .
Ngoµi lêi...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú mét doanh
nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè, ®ã lµ con ngêi lao ®éng, t liÖu lao ®éng
®èi tîng lao ®éng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ t cña chñ h÷u. T liÖu
lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn vËt chÊt mµ con ngêi
lao ®éng sö dông nã ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng. Nã lµ mét trong 3 yÕu tè
b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong
nh÷ng bé phËn quan träng nhÊt.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× TSC§ ®îc sö dông rÊt phong phó, ®a
d¹ng vµ gi¸ trÞ lín, vËy viÖc dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ mét
nhiÖm vô khã kh¨n.
TSC§ nÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ph¸t huy ®îc n¨ng suÊt lµm viÖc, kÕt
hîp víi c«ng t¸c qu¶n dông TSC§ nh ®Çu t, b¶o qu¶n, söa ch÷a, kiÓm kª,
®¸nh gi¸ ® îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn, hiÖu qu¶ th× gãp phÇn tiÕt
kiÖm t liÖu s¶n xuÊt, n©ng cao c¶ sè vµ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ nh vËy
doanh nghiÖp sÏ thùc hiªn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh.
Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ sÏ gãp phÇn
ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, trang thªm ®æi
míi kh«ng ngõng TSC§, nh÷ng môc tiªu quan träng khi TSC§ ®îc ®a vµo
dông.
Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, mÆc
®· nhËn thøc ®îc t¸c dông cña TSC§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
nhng ®a c¸c doanh nghiÖp vÉn cha nh÷ng kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý,
dông ®Çy ®ñ, ®ång chñ ®éng cho nªn TSC§ dông mét c¸ch l·ng phÝ,
cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ kinh cña chóng nh vËy l·ng phÝ vèn ®Çu t
®ång thêi ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña TSC§ còng nh ho¹t ®éng qu¶n vµ
dông hiÖu qu TSC§ cña doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp nghiªn cøu
t¹i trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN 9 10 750