Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ song
song tån t¹i vµ c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo
còng ph¶i quan t©m ®Õn viÖc t¹o lËp vèn vµ sö dông ®ång vèn. V× chØ cã qu¶n
lý vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn doanh nghiÖp míi cã thÓ lµm ra nh÷ng s¶n phÈm
cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi
cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn.
XuÊt ph¸t tõ sù cÇn thiÕt cña vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn nãi chung.
Vèn cè ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi, víi sù gióp ®ì cña c«ng ty vµ sù híng dÉn cña
thÇy gi¸o Vò D¬ng Hoµ, t«i ®i s©u t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét sè biÖn
ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ë C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi".
B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi.
- Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè
®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cã h¹n thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ cha
nhiÒu v× vËy ch¾c ch¾n ba× viÕt cña t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ
thiÕu sãt rÊt mong sù gãp ý cña c«ng ty vµ c¸c thÇy c« trong bé m«n ®Ó b¸o
c¸o cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.

Ch¬ng II
thùc tr¹ng qu¶n lý Vèn cè ®Þnh
t¹i c«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n hµ Néi
I. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Vèn cè ®Þnh

1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã
c¸c yÕu tè: Søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) trong doanh nghiÖp lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã
gi¸ trÞ lín tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, cßn gi¸ trÞ cña nã th× ®îc
chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm trong c¸c chu kú s¶n xuÊt. Theo
chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cña níc ta (Th«ng t sè 10 TC/C§KT ngµy 20 th¸ng
3 n¨m 1997) th× nh÷ng t liÖu ®îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®ñ hai ®iÒu kiÖn
sau:
- Cã thêi gian sö dông trªn mét n¨m
- Cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu VN§ trë lªn
Nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ®îc coi lµ
nh÷ng c«ng cô nhá, ®îc mua s¾m b»ng nguån vè lu ®éng cña doanh nghiÖp.
§Æc ®iÓm chung cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp lµ tham
gia vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm víi vai trß lµ c¸c c«ng cô lao ®éng. Trong
qu¸ tr×nh ®ã h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh
kh«ng thay ®æi. Song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®îc c...
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn kinh song
song tån t¹i c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay bÊt mét doanh nghiÖp nµo
còng ph¶i quan t©m ®Õn viÖc t¹o lËp vèndông ®ång vèn. chØ qu¶n
dông hiÖu qu¶ vèn doanh nghiÖp míi thÓ lµm ra nh÷ng s¶n phÈm
chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi
cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn.
XuÊt ph¸t cÇn thiÕt cña vÊn ®Ò qu¶n dông vèn nãi chung.
Vèn cè ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi, víi sù gióp ®ì cña c«ng ty híng dÉn cña
thÇy gi¸o D¬ng Hoµ, t«i ®i s©u t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét biÖn
ph¸p ®Ó ng cao hiÖu qu¶ dông vèn ®Þnh ë C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi".
B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n vèn ®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi.
- Ch¬ng III: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n vèn
®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é luËn nhËn thøc h¹n thêi gian t×m hiÓu thùc cha
nhiÒu vËy ch¾c ch¾n ba× viÕt cña t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n c
thiÕu sãt rÊt mong gãp ý cña c«ng ty c¸c thÇy trong m«n ®Ó b¸o
c¸o cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN 9 10 542