Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn §Ò Thùc TËp tèt nghiÖp

Ph¹m Hång Nguyªn

lêi nãi ®Çu
Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù trang bÞ cho
m×nh mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt t¬ng øng víi ngµnh nghÒ kinh doanh ®· lùa
chän. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè tiÒn øng tríc ®Ó mua
s¾m. Lîng tiÒn øng tríc ®ã gäi lµ vèn kinh doanh trong ®ã chiÕm chñ yÕu lµ vèn
cè ®Þnh.
NhÊt lµ trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c
Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i sö dông
®ång vèn cã hiÖu qu¶. Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp ph¶i t×m ra
c¸c ph¬ng s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö
dông vèn cè ®Þnh nãi riªng.
C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam (tªn viÕt t¾t lµ VNCC) lµ mét
®¬n vÞ cã quy m« vµ lîng vèn cè ®Þnh t¬ng ®èi lín. HiÖn nay tµi s¶n cè ®Þnh cña
C«ng ty ®· vµ ®ang ®îc ®æi míi. Do vËy viÖc Qu¶n lý sö dông chÆt chÏ vµ cã
hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh cña C«ng ty lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu lín nh»m t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng thu ®îc lîi nhuËn cao ®¶m b¶o trang tr¶i cho mäi chi phÝ vµ
cã l·i.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn vµ víi mong muèn trë thµnh nhµ qu¶n lý trong t¬ng
lai; trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam ®îc
sù híng dÉn gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa cïng tËp thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh c«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông
ViÖt Nam, em ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao HiÖu qu¶ sö
dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam” cho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
PhÇn I:

Vèn cè ®Þnh vµ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp.

PhÇn II: Thùc tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n

dông ViÖt Nam.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i C«ng

ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam
1

Chuyªn §Ò Thùc TËp tèt nghiÖp

Ph¹m Hång Nguyªn

Lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çu tay, do ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tµi
liÖu nªn khã tr¸nh khái cã sai sãt, khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng
gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó néi dung nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

2

Chuyªn §Ò Thùc TËp tèt nghiÖp

Ph¹m Hång Nguyªn

PhÇn I
Vèn cè ®Þnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh
cña Doanh nghiÖp
I-/

TÇm quan träng cña vèn cè ®Þnh ®èi víi Doanh nghiÖp.

1-/ Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn cè ®Þnh trong
Doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vèn cè ®Þnh.
...
Chuyªn §Ò Thùc TËp tèt nghiÖp Ph¹m Hång Nguyªn
lêi nãi ®Çu
Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù trangcho
m×nh mét thèng c¬ së vËt chÊt t¬ng øng víi ngµnh nghÒ kinh doanh ®· lùa
chän. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè tiÒn øng tríc ®Ó mua
s¾m. Lîng tiÒn øng tríc ®ã gäi vèn kinh doanh trong ®ã chiÕm chñ yÕu vèn
cè ®Þnh.
NhÊt trong c¹nh tranh gay g¾t cña chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c
Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i dông
®ång vèn hiÖu qu¶. Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp ph¶i t×m ra
c¸c ph¬ng s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn nãi chung hiÖu qu¶
dông vèn cè ®Þnh nãi riªng.
C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam (tªn viÕt t¾t lµ VNCC) lµ mét
®¬n vÞquy m«lîng vèn cè ®Þnh t¬ng ®èi lín. HiÖn nay tµi s¶n ®Þnh cña
C«ng ty ®· ®ang ®îc ®æi míi. Do vËy viÖc Qu¶n dông chÆt c
hiÖu qu¶ vèn ®Þnh cña C«ng ty mét trong nh÷ng yªu cÇu lín nh»m t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng thu ®îc lîi nhuËn cao ®¶m b¶o trang tr¶i cho mäi chi phÝ
cã l·i.
XuÊt ph¸t lý do trªn víi mong muèn trë thµnh nhµ qu¶n trong t¬ng
lai; trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam ®îc
híng dÉn gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o trong khoa cïng tËp thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh c«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông
ViÖt Nam, em ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao HiÖu qu¶
dông Vèn ®Þnh t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Namcho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Vèn cè ®Þnh vµ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n
dông ViÖt Nam.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i C«ng
ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN 9 10 495