Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu.
Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cã t¸c ®éng s©u s¾c ®èi
víi ®êi sèng kinh tÕ- x· héi. Trong c¸c níc ph¸t triÓn hÇu nh kh«ng cã c«ng
d©n nµo kh«ng cã quan hÖ víi ng©n hµng. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, ho¹t
®éng vµ dÞch vô cña ng©n hµng cµng ®i s©u vµo tËn cïng ngá ng¸ch cña nÒn
kinh tÕ vµ ®êi sèng cña con ngêi. Mäi c«ng d©n ®Òu chÞu t¸c ®éng cña ng©n
hµng dï hä lµ kh¸ch hµng göi tiÒn, mét ngêi vay tiÒn hay ®¬n gi¶n lµ ngêi ®ang
lµm viÖc cho mét doanh nghiÖp cã vay vèn vµ sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng.
Tõ l©u ë hÇu hÕt c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, Ng©n hµng th¬ng m¹i
lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh quen thuéc, song cho ®Õn nay ë ViÖt Nam Ng©n hµng
th¬ng m¹i vÉn cßn lµ ph¹m trï cßn ®îc Ýt ngêi biÕt ®Õn, lµ mét kh¸i niÖm chøa
®Çy bÝ Èn cha ®îc kh¸m ph¸. So víi lÞch sö ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m cña c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÕ giíi th× qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña
Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam lµ ng¾n ngñi nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ nã
mÊt ®i vai trß v« cïng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc.
Trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ngµnh ng©n hµng ngµy cµng tá râ vÞ trÝ
quan träng hµng ®Çu cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Thùc tÕ nh÷ng
n¨m qua, trong sù ®æi míi cña bé mÆt ®Êt níc ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n
hµng nãi chung vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®îc coi kh«ng chØ lµ ®iÒu
kiÖn mµ cßn lµ ®éng lùc ®¶m b¶o th¾ng lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. §Ó ®¹t ®îc
®iÒu ®ã lµ do cã sù ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cña kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ
to¸n ng©n hµng ngµy cµng trë nªn quan träng vµ cÇn thiÕt, tæ chøc tèt c«ng t¸c
kÕ to¸n ng©n hµng lµ ®ßn bÈy kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña
hÖ thèng ng©n hµng, t¹o ra mét hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tèt, cã hiÖu qu¶
nhê ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi vai trß cña kÕ to¸n ng©n
hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc phôc vô cho viÖc chØ ®¹o c¸c mÆt
nghiÖp vô ng©n hµng vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong ®ã kÕ to¸n
cho vay lµ mét m¶ng v« cïng quan träng bëi v× chóng ta ®Òu biÕt nghiÖp vô
V¨n ThÞ Phóc

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
cho vay lµ nghiÖp vô quan träng hµng ®Çu mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu
cho ng©n hµng, nã lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña tõng ng©n hµng, ®ång thêi võa lµ c«ng cô ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn.
NhËn thøc ®îc vÞ trÝ vµ vai trß v« cïng quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n
cho vay, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c ng©n hµng ®· chó träng ®Õn viÖc c¶i
tiÕn vµ hoµn thiÖn chÕ ®...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu.
Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i t¸c ®éng s©u c ®èi
víi ®êi sèng kinh tÕ- héi. Trong c¸c níc ph¸t triÓn hÇu nh kh«ng c«ng
d©n nµo kh«ng quan víi ng©n hµng. NÒn kinh cµng ph¸t triÓn, ho¹t
®éng dÞch cña ng©n hµng cµng ®i s©u vµo tËn cïng ngá ng¸ch cña nÒn
kinh ®êi sèng cña con ngêi. Mäi c«ng d©n ®Òu chÞu t¸c ®éng cña ng©n
hµng dï hä lµ kh¸ch hµng göi tiÒn, mét ngêi vay tiÒn hay ®¬n gi¶n lµ ngêi ®ang
lµm viÖc cho mét doanh nghiÖp cã vay vèn vµ sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng.
l©u ë hÇu hÕt c¸c níc nÒn kinh ph¸t triÓn, Ng©n hµng th¬ng m¹i
lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh quen thuéc, song cho ®Õn nay ë ViÖt Nam Ng©n hµng
th¬ng m¹i vÉn cßn ph¹m trï cßn ®îc Ýt ngêi biÕt ®Õn, mét kh¸i niÖm chøa
®Çy Èn cha ®îc kh¸m ph¸. So víi lÞch ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m cña c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÕ giíi th× qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña
Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam ng¾n ngñi nhng kh«ng ph¶i thÕ
mÊt ®i vai trß v« cïng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc.
Trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ngµnh ng©n hµng ngµy cµng tá râ vÞ trÝ
quan träng hµng ®Çu cña m×nh ®èi víiph¸t triÓn cña ®Êt níc. Thùc nh÷ng
n¨m qua, trong sù ®æi míi cña t ®Êt níc ho¹t ®éng cña thèng ng©n
hµng nãi chung Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®îc coi kh«ng chØ ®iÒu
kiÖn cßn ®éng lùc ®¶m b¶o th¾ng lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. §Ó ®¹t ®îc
®iÒu ®ã lµ do cã sù ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cña kÕ to¸n ng©n hµng vµ
to¸n ng©n hµng ngµy cµng trë nªn quan träng cÇn thiÕt, chøc tèt c«ng t¸c
to¸n ng©n hµng ®ßn bÈy kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña
thèng ng©nng, t¹o ra mét thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tèt, hiÖu qu¶
nhê ®ã thóc ®Èy nÒn kinh ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi vai trß cña kÕ to¸n ng©n
hµng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc phôc cho viÖc chØ ®¹o c¸c mÆt
nghiÖp ng©n hµng chØ ®¹o ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong ®ã to¸n
cho vay mét m¶ng cïng quan träng bëi chóng ta ®Òu biÕt nghiÖp
V¨n ThÞ Phóc
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN 9 10 181