Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tæng hîp
Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n

§Ò bµi

C«ng ty §¹i Phó lµ mét doanh nghiªp h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù
chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c lo¹i Pin
phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt. C«ng ty §¹i Phó h¹ch to¸n theo
ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ,
tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2003 ®îc
thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau ( ®¬n vÞ tÝnh: VN§)

A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
Sè hiÖu
111
112
131
134
138
141
1421
1422
152
153
154
155
157
211
241
214
311
331
335
333
334
336
338

Tªn tµi kho¶n
TiÒn mÆt
TiÒn göi ng©n hµng
Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Ph¶i thu néi bé
Ph¶i thu kh¸c
T¹m øng
Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
Chi phÝ chê kÕt chuyÓn
Nguyªn vËt liÖu
C«ng cô- Dông cô
Chi phÝ SX- KD dë dang
Thµnh phÈm tån kho
Hµng göi b¸n
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
X©y dùng c¬ b¶n dë dang
KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
Vay ng¾n h¹n
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
Chi phÝ tr¶ tríc
VAT ph¶i nép nhµ níc
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
Ph¶i tr¶ néi bé
Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

D nî

D cã

1.867.088.549
64.749.867
744.402.457
59.383.670
1.119.347
92.475.300
78.299.035
19.008.840
181.093.330
76.920.399
177. 412.702
1.307.569.000
818.184.550
11.680.930.958
775.119.697
2.261.070.002
3.937.005.121
166.419.912
655.202.296
8.727.316
12.081.112
93.000.000
57.707.275

1

B¸o c¸o tæng hîp

Sè hiÖu
341
342
411
414
415
421
461

Tªn tµi kho¶n

D nî

Vay dµi h¹n
Nî kh¸c
Nguån vèn kinh doanh
Quü ®Çu t ph¸t triÓn
Lç n¨m tríc
Lîi nhuËn cha ph©n phèi
Nguån kinh phÝ sù nghiÖp
Tæng céng

X

D cã
5.840.001.503
1.000.385
4.625.269.074
113.080.539
1.810.236.686
156.418.731
18.041.500

17.943.757.701 17.943.757.701

B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n:
* Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT

M· kh¸ch

1
2
3
4

CTTL
CTLH
CTHP
CTAH

X

Tæng céng

Tªn kh¸ch hµng
C«ng ty Thanh LuËn
C«ng ty Long Hµ
C«ng ty Hµ Phong
C«ng ty An Hoµ
x

D nî
104.402.000
203.400.412
92.100.000
344.500.045
744.402.457

* Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT

M· kh¸ch

1
2

CtP§
CtHT

X

Tæng céng

Tªn kh¸ch hµng
C«ng ty Ph©n §¹m
C«ng ty Hµ Tu
x

D nî
116.020.121
50.399.791
166.419.912

2

B¸o c¸o tæng hîp
* Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT
1
2
X

Tªn NVL

Ký hiÖu §VT Sè lîng

Than Ron
Than XÝt
Tæng céng

TR
TX

TÊn
TÊ...
B¸o c¸o tæng hîp
Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n
§Ò bµi
C«ng ty §¹i P lµ mét doanh nghiªp ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp
chñ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c lo¹i Pin
phôc cho nhu cÇu tiªu dïng s¶n xuÊt. C«ng ty §¹i Phó h¹ch to¸n theo
ph¬ng ph¸p khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ,
tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n tr÷ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2003 ®îc
thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau ( ®¬n vÞ tÝnh: VN§)
A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã
111 TiÒn mÆt 1.867.088.549
112 TiÒn göi ng©n hµng 64.749.867
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 744.402.457
134 Ph¶i thu néi bé 59.383.670
138 Ph¶i thu kh¸c 1.119.347
141 T¹m øng 92.475.300
1421 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 78.299.035
1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 19.008.840
152 Nguyªn vËt liÖu 181.093.330
153 C«ng cô- Dông cô 76.920.399
154 Chi phÝ SX- KD dë dang 177. 412.702
155 Thµnh phÈm tån kho 1.307.569.000
157 Hµng göi b¸n 818.184.550
211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 11.680.930.958
241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 775.119.697
214 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 2.261.070.002
311 Vay ng¾n h¹n 3.937.005.121
331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 166.419.912
335 Chi phÝ tr¶ tríc 655.202.296
333 VAT ph¶i nép nhµ níc 8.727.316
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 12.081.112
336 Ph¶i tr¶ néi bé 93.000.000
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 57.707.275
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú 9 10 281